Szakok – Átalános szerződési feltételek (ÁSZF) a MODART International Hungary Zrt. képzéseire történő jelentkezéshez

1. Az ÁSZF tartalma és hatálya, alapfogalmak

 • A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MODART International Hungary Zrt. a. (MODART International Hungary, a továbbiakban: Intézmény vagy MODART/VISART) által nyújtott képzési szolgáltatásokra (a továbbiakban: Képzések) történő jelentkezés szabályainak rögzítése céljából jött létre.
 • A jelen ÁSZF személyi hatálya az Intézményre és arra a személyre terjed ki, aki a Képzésekre a www.modart.hu honlap igénybevételével online úton jelentkezik (a továbbiakban: Résztvevő). A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljeskörűen szabályozza a MODART és a Résztvevő, továbbiakban „Felek” jogait és kötelezettségeit.

2. Az Intézmény adatai

Az Intézmény hivatalos neve:
MODART International Hungary Zrt.

AZ Intézmény címe:
1132 Budapest, Váci út 60.

Telefonszáma:
0620 548 0675

Elektronikus levelezési címe:
info@modart.hu

Honlap címe:
www.modart.hu

Cégjegyzékszáma:
01-10-141061

Aadószáma:
25945991242

3. Az Intézmény által nyújtott Képzések a https://www.modart.hu oldalon találhatóak.

Jelen ÁSZF hatálya az Intézmény nappali rendszerű képzéseire vonatkozik (Divattervezés, Divatmenedzsment, Divatkommunikáció szakok)

4. A Képzésekre történő jelentkezés menete

A Képzésekre a jelentkezés a MODART honlapjának (www.modart.hu, a továbbiakban: Honlap) igénybevételével online jelentkezéssel történik.

 • A Résztvevő a https://www.modart.hu/jelentkezes/jelentkezesi-lap-szak  oldalon található „Jelentkezem szakra” gombra kattintással online jelentkezhet az Intézmény képzéseire.
 • A Résztvevő a Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat a Honlapon érheti el. Amennyiben a Képzésekkel kapcsolatban a Honlapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Honlapon elérhető „Kapcsolat” funkció használatával, illetve az info@modart.hu e-mail címen vagy a MODART alábbi telefonszámán: + 36 20 548 0675.
 • A Képzéseken történő részvételért fizetendő díj a Honlapon kerül feltüntetésre. A Képzések részvételi díj változtatásának a jogát a MODART International Hungary Zrt. fenntartja.
 • A Honlapon keresztül elküldött jelentkezést a MODART csak akkor fogadja el, ha a Résztvevő a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.
 • A jelentkezés elküldése előtt kérjük, hogy a Résztvevő ismerje meg a Honlapon található „ÁSZF a MODART képzéseire történő jelentkezéshez” és „MODART Adatkezelési tájékoztató JELENTKEZÉSHEZ” tartalmát. A jelentkezés véglegesítéséhez szükséges a Résztvevő részéről ezen dokumentumok tartalmát megismerni és jelöléssel elfogadni. Az elfogadást követően, a” Jelentkezem” gombra kattintva véglegesíthető a jelentkezés. A Résztvevő a Honlapon található online jelentkezési felület kitöltésével és az online jelentkezés megküldésével, a jelen ÁSZF és „Adatvédelmi tájékoztató jelentkezéshez” dokumentumok elfogadásával, és a jelentkezési díj befizetésével az általa választott képzés vonatkozásában szerződési nyilatkozatot tesz.
 • A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Résztvevő felel. A MODART International Hungary Zrt. kizár mindenfajta felelősséget, amely a Jelentkezési lapon a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

5. Szerződés létrejötte, fizetési kötelezettség

 • A szerződés létrejöttének formái:
 1. Írásban megkötött felnőttképzési szerződés

A Felek papír alapú szerződést írnak alá.

vagy

 1. online jelentkezési folyamat eredményeként megkötött szerződés

A Felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a Résztvevő által az online  jelentkezés elküldésével egyidejűleg a Felek között a szerződés létrejön.

 • A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az online jelentkezés elküldésével szerződési nyilatkozatot tesz, és fizetési kötelezettsége keletkezik, a jelentkezést követően Résztvevőnek a jelentkezési díjat,  majd sikeres felvételi vizsga után a tandíjat (tandíj 1. részletet, mely foglalóként szolgál május 31-ig, tandíj 2. részletet, mely a tandíj fennmaradó részét képezi augusztus 31-ig) meg kell fizetnie az Intézmény részére.
 • A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a MODART Internatinak Hungary Zrt.  a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.
 • A MODART a jelentkezés beérkezését követően visszaigazolást küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a fizetési felhívást a jelentkezési díj megfizetésére vonatkozóan, amennyiben a jelentkezési díj nem került még befizetésre.
 • A Résztvevőnek a fizetési felhívásban szereplő díjakat a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül, meg kell fizetnie a MODART részére átutalással az alábbi bankszámlaszámra: K&H Banknál vezetett 10405004-50526986-88491003

(számlatulajdonos: MODART International Hungary Zrt.) Utalás esetén kérjük, hogy a közlemény rovatba a Résztvevő a teljes nevét tüntesse fel.

 • A Résztvevő által megfizetett díjak Intézményhez történő beérkezését követően a MODART megküldi a Résztvevők részére e-mailben a díjak megfizetéséről kiállított számlákat.
 • A MODART fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson, ebben az esetben valamennyi, a Résztvevő által a MODART részére fizetett díjak a Résztvevő részére visszafizetésre kerülnek.

6. Felek jogai kötelezettségei

 • A Modart vállalja, hogy a képzés megkezdéséhez elegendő létszámú jelentkezés esetén a 3.pontban meghatározott képzéseket biztosítja, melynek keretében elméleti, és gyakorlati órákat tart, az általa előre közölt helyszíneken.
 • Az Intézmény a képzésért díjazásra jogosult, melyet Résztvevő köteles megfizetni előre, az Intézmény részére.
 • A képzés aktuális díja az Intézmény honlapján kerülnek feltüntetésre.
 • A tanórák 45 percesek, két óra között 5 perc szünet tartható az oktatóval történő megegyezés szerint.
 • Állami ünnepeken és ünnepnapokon, valamint az Intézmény belső működési rendje szerint elrendelt munkaszüneti napokon szünetel az oktatás.

7. Tandíj (nappali)

 • a tandíj tartalmazza az összes foglalkozás, értékelés és vizsga költségeit, az Intézmény eszközeinek használatát
 • a tandíj nem tartalmazza a képzésben Résztvevő által használt személyes eszközök, anyagok költségeit
 • tandíj nem tartalmazza továbbá, pótórák, pótvizsgák, tantárgyismétlések óradíját.
 • a tandíj összege a tavaszi szemeszterben nem változik, ;
 • a befizetett jelentkezési díjból 50.000 Ft a tandíj részét képezi
 • a hallgató tudomásul veszi, hogy amennyiben a tanulmányait felfüggeszti, vagy kilép a tandíj összege nem jár neki vissza.

8. Szerződés megszűnése

 • A szerződés határidő előtti megszűnése esetén a Képzésben Résztvevő nem követelheti vissza a befizetett tandíjat. Ezzel kapcsolatosan nincs helye fellebbezésnek vagy egyéb jogorvoslatnak.
 • Ha az Intézmény képzése bármilyen okból meghiúsul, nem indul a képzés, akkor a képzésben Résztvevő a szerződést felbonthatja. Ebben az esetben a képzésben Résztvevő visszaigényelheti annak a félévnek a befizetett tandíját, amely félévben a képzés nem indult el, amennyiben a hallgató a meghiúsult félév tandíját már befizette. A visszaigénylés csak az adott félév (meghiúsult) befizetett összegére vonatkozik.
 • A Felek közötti szerződést az Intézmény azonnali hatállyal felmondhatja, ha
 1. a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
 2. a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát az Intézmény felszólítása ellenére sem teljesíti
 3. ha a Résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres megtartását,
 4. ha a Résztvevő a képzés idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el.

Az Intézmény b), c), d) indokok alapján történő szerződésbontása esetén követelheti kárának megtérítését.

9. A Résztvevő felmondási joga

 • A Résztvevőnek joga van a szerződést felmondani. A szerződés felbontásakor a szerződő Felek elszámolnak egymással a szerződés figyelembevételével. A szerződésbontást a Résztvevő e-mailben (info@modart.hu) kezdeményezheti.
 • A jelentkezést követően (szerződés létrejöttének időpontja) a képzés megkezdéséig történő felmondás esetén a befizetett jelentkezési díj nem jár vissza a Résztvevő számára
 • Amennyiben a résztvevő a jelentkezés után nem jelenik meg a felvételi vizsgán a befizetett jelentkezési díj nem jár vissza.
 • Sikertelen felvételi vizsga esetén a befizetett jelentkezési díj tandíj előleg részét, azaz 50.000 forintot visszautaljuk.
 • Sikeres felvételi vizsga után 150.000 ft tandíj előleg fizetendő, mely foglalónak minősül.
 • A résztvevő által Június 15-ig történő lemondás esetén a tandíj foglaló részének az 50% visszaigényelhető.
 • Június 15. után a résztvevő általi felmondás esetén a tandíjfoglaló nem igényelhető vissza.
 • A képzés megkezdését követően történő felmondás esetén a befizetett tandíjat és tandíjfoglalót a Résztvevő nem igényelheti vissza.

10. Díjak visszafizetése

 • Amennyiben a csoportlétszám 6 fő alá csökken, akkor az Intézmény nem kötelezhető a félév elindítására. Ebben az esetben az Intézmény halasztással és
 • csoport összevonással biztosítja, hogy a képzésben Résztvevő befejezze tanulmányait.
 • Amennyiben a meghirdetett szak nem indul el, a Résztvevő a befizetett képzési díjat visszakaphatja, vagy választhat, hogy átjelentkezik a következő induló képzésre.

11. Panaszok kezelése

 • Felek megállapodnak, hogy az esetleges vitás kérdések tisztázásában együttműködésre törekednek egymással.
 • A képzésben Résztvevő a képzéssel kapcsolatos panaszával az ügyfélszolgálathoz fordulhat személyesen, vagy e-mailben (info@modart.hu). A beérkezett panaszokat az Intézmény 30 (harminc) napon belül elbírálja és a Résztvevő által megadott elérhetőségen a Résztvevőt írásban értesíti az eredményről.

12. Egészségügyi előírások

 • COVID19 intézkedések: Az Intézmény minden olyan előírást betart és betartat, amelyet a szolgáltatással kapcsolatos kormányrendelet, vagy más hatósági szervek írnak elő. Az Intézmény ezen felül a munkavállalói, oktatói és a Résztvevők biztonsága érdekében az észszerűség határain belül további, a rendeletekben előírtnál is szigorúbb védőintézkedéseket is előírhat, illetve fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy ezen intézkedéseket az érintettek előzetes tájékoztatása mellett időszakosan felülvizsgálja, megváltoztassa, továbbá újabb intézkedéseket tegyen. Az Intézmény által előírt védőintézkedések Résztvevő általi be nem tartása miatt az Intézménynek jogában áll a szerződés azonnali hatályú felbontása a részvételi díj részleges, vagy teljes visszafizetésének kötelezettsége nélkül.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Modart International Hungary Zrt.  fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú megváltoztatására. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.