Tanulmányi és vizsgaszabályzat

divatmenedzsment
A Mod’Art International, Hungary Zrt. a Mod’Art International Paris kizárólagos képviselője Magyarországon, amely a francia főiskola MANAGEMENT DE LA MODE (Divatmenedzsment) oktatási programját hajtja végre. A szakmai célok, a képzés struktúrája, a tantárgyak és a tananyag többsége, a számonkérés rendszere és a megszerezhető diploma megegyezik Budapesten és Párizsban a párhuzamos képzésen.

A Mod’Art International, Hungary Zrt. a Mod’Art International Paris kizárólagos képviselője Magyarországon, amely a francia főiskola MANAGEMENT DE LA MODE (Divatmenedzsment) oktatási programját hajtja végre. A szakmai célok, a képzés struktúrája, a tantárgyak és a tananyag többsége, a számonkérés rendszere és a megszerezhető diploma megegyezik Budapesten és Párizsban a párhuzamos képzésen.1. A tanulmányok megkezdésének feltételei

1.1.    Jogok és kötelességek 

 1. A tanulmányi jogviszony a sikeres felvételi vizsga után a Felnőttképzési szerződés aláírása és az első tandíj befizetésekor jön létre.
 2. A beiratkozot hallgatók hároméves nappali tagozatos főiskolai szintű képzésen vesznek részt Budapesten. A képzés magyar nyelven folyik.
 3. Záródokumentumok
 • Három év sikeres elvégzése után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező hallgatók, illetve az angol nyelven megírt és megvédett szakdolgozat után megkapják a francia Mod'Art International Paris "Bachelor, Management de la mode" magánfőiskolai diplomáját. Ez a szakmában széles körben elismert, nem államilag akkreditált diploma.
 1. A Mod’Art International Paris magyarországi képviseletét az Oktatási Hivatal engedélyezte és a Management de la Mode oktatási programot felsőoktatásként regisztrálta. OH-FIF/1284-6/2011. A regisztráció érvényessége 2011. december 13-tól határozatlan ideig.
 2. A külföldi oktatási intézmény egyedüli magyarországi képviselője a Mod’Art International Hungary Zrt., amely a  Mod’Art International fenntartója. Az intézmény OM azonosítója: FI43405
 3. A hallgató jogosult:
 • a tanulmányi foglalkozások látogatására;
 • évközi munkáinak rendszeres értékelésére osztályzat és szóbeli formában is;
 • rendszeres és teljes körű tájékoztatásra az oktatási programról, a határidőkről, a követelményekről;
 1. A hallgató köteles:
 • megismerni, tudomásul venni és betartani a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot;
 • részt venni a tanulmányi foglalkozásokon;
 • határidőre elvégezni és beadni a meghatározott feladatokat;
 • részt venni az iskola által kiírt vizsgákon
 • határidőre befizetni az aktuális tandíjat;
 • óvni az iskola eszközeit, felszereléseit és infrastruktúráját;
 • betartani az alapvető viselkedési és higiéniai normákat.
 1. Károkozás esetén a hallgatót anyagi felelősség terheli. Az okozott kár teljes mértékben a hallgatót terheli.
 2. Súlyos kötelességszegés esetén a hallgató figyelmeztetésben részesül, majd további kötelezettségszegés esetén a neve törlésre kerül a hallgatói névsorból.
 3. Az iskolába behozott értékekért az iskola nem vállal felelősséget. 


 1. A tanulmányok halasztása


 1. Lehetőség van arra, hogy a hallgató két alkalommal  felfüggessze tanulmányait, halasztást kérhet.
 2. Halasztás esetén a hallgató a következő évfolyamhoz tud csatlakozni. Az oktatási struktúra csak egy teljes tanév év halasztását teszi lehetővé.
 3. A halasztási kérelmet megindokolva írásban kell beadni a Mod’Art International, Hungary főigazgatónak, aki a kérelmet elbírálja, engedélyezheti, vagy ha a kérést nem találja indokoltnak, akkor elutasíthatja.
 4. A halasztási kérelmet két szemeszter között lehet beadni és engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytatja tanulmányait. 
 • őszi szemeszter halasztása esetén ez legkésőbb augusztus 15-ig;
 • tavaszi szemeszter halasztása esetén január 15-ig kell kérvényeznie.
 • a megadott határidőn túli halasztási kérelem esetén a befizetett tandíj előleg visszatartásra kerül, amely a következő aktív szemeszter tandíjába beszámítódik.
 1. Engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytathatja tanulmányait.
 2. A halasztás ideje alatt a tanulmányi jogviszony szünetel.


1.3.    Átiratkozás más iskolából

 1. A hallgatók a Budapesten megkezdett tanulmányokat a francia szaktanárok véleményezése függvényében, különbözeti vizsga nélkül folytathatják Párizsban a Mod’Art International Paris-ban ugyanazon a ponton, ahol tanulmányaikat Budapesten megszakították. Egyedüli követelmény a francia nyelv megfelelő ismerete.


 1. Más egyetemről történő átjelentkezés:
 • csak a képzési profilnak megfelelő szakokról lehetséges;
 • mellékelni kell az eddig elvégzett tanulmányok dokumentumait, osztályzatait, oktatási programját és be kell mutatni minél több korábban elkészített egyéni munkát;
 • a Mod’Art International Hungary tanszékvezető javaslatára a főigazgató dönt arról, hogy lehetséges-e az átvétel, és ha igen, melyik szemeszterre.


 1. Tantárgy beszámítás:
 • ha a hallgató korábban valamely másik felsőoktatási intézményben sikeresen levizsgázott valamely olyan tantárgyból, amely szerepel a Mod'Art Divatmenedzsment oktatási programban, akkor felmentést kérhet az adott tantárgy kötelezettségei alól;
 • a felmentés nem automatikus, a Mod'Art International, Hungary Divatmenedzsment szak Tanszékvezetője megvizsgálja az elvégzett tantárgy tematikáját, a vizsga eredményét és ez alapján javaslatot tesz a főigazgatónak, aki engedélyezi vagy elutasítja a felmentési kérelmet;
 • nem adható felmentés a harmadik tanév tantárgyaira. 2. Tanulmányi rend

2.1.    Időbeosztás

 1. Alapképzés
 • A képzés nappali tagozaton (hétköznap reggel 8 órától este 9 óráig) három tanulmányi évben történik. 
 • A tanév őszi (szeptember-december) és tavaszi (február-május) szemeszterből áll.
 • A szemeszterek időtartama 12 hét.
 • A hatodik szemeszter tanulmányi időtartama 6 hét. Ezután következik a záróvizsga, illetve a szakdolgozat elkészítése.


 1. Csoportlétszám 
 • A maximális csoportlétszám 20 fő;
 • A minimális csoportlétszám 6 fő. Ha egy csoport létszáma 6 fő alá csökken, akkor a Mod’Art International Hungary nem köteles a csoport elindítására. Ebben az esetben a hallgatók egy év halasztás után csatlakoznak a következő évfolyamhoz. Ez a kényszerű halasztás nem számít bele az 1.2. pontban megjelölt maximális halasztási lehetőségbe. 1. A foglalkozások (tanórák) időtartama 45 perc. Lehetőség van az órák összevonására. A foglalkozások időtartamának pontos betartása mind a hallgató, mind az oktató számára kötelező.
 2. A foglalkozásokon jelenléti ív készül. A jelenléti ívet az óra elején a hallgatók töltik ki és a tanár aláírásával igazolja. 15 percnél hosszabb késés hiányzásnak számít.
 3. Az igazolt jelenlét a teljes tanórán való részvételt jelenti.


2.2    Szakmai gyakorlat

 1. Az alapdiploma programban minden tanév végén minden hallgató köteles szakmai gyakorlaton részt venni.
 2. A szakmai gyakorlatot a nyári szünetben, a következő tanév megkezdése előtt kell teljesíteni.
 3. A szakmai gyakorlat időtartama az első, második és harmad év után legalább egy hónap (168 óra).
 4. A szakmai gyakorlat megszervezése és teljesítése a hallgató feladata és felelőssége.
 5. A szakmai gyakorlat helyszíne
 • A szakmai gyakorlatra bármelyik EU országban sor kerülhet, akár külföldön, akár Magyarországon. EU-n kívüli országban elvégzett szakmai gyakorlathoz külön engedély szükséges.
 • A gyakorlat helyszíne lehet bármilyen divattal kapcsolatos cég vagy intézmény. (kereskedőcég, butik, tervezőiroda, divatszalon, ruhaipari gyártó cég, média, egyéb a divatszakma profiljába eső cég)


 1. A foglalkoztatás feltételei
 • A hallgató egyénileg állapodik meg az őt foglalkoztató céggel a feltételekben. 
 • A Mod’Art a hallgató kérésére segítséget nyújt a szakmai gyakorlat helyszínének kiválasztásához.
 • A szakmai gyakorlattal kapcsolatos költségek (utazás, szállás, étkezés) a hallgatót terhelik.
 1. Feladat 
 • A hallgató a szakmai gyakorlat folyamán a divatszakmával kapcsolatos, a Mod’Art-ban tanultaknak megfelelő feladatokat kell, hogy ellásson egyénileg, illetve csapatban. Csak az a munkavégzés fogadható el szakmai gyakorlatnak, amely megfelel ennek a feltételnek. 
 1. Beszámoló
 • A szakmai gyakorlat végeztével a hallgató köteles leadni beszámolót a gyakorlatról. A beszámoló egy szöveges pdf dokumentum, amely tartalmazza, a szakmai gyakorlatának részleteit, ennek tartalmi és formai követelményei a „Szakmai Gyakorlatot Beszámoló Formai Követelmények” dokumentumban található.
 • A hallgatót foglalkoztató cég szakmai gyakorlati igazolást készít a Mod’Art számára, amely tartalmazza, hogy mikortól meddig, milyen feltételekkel alkalmazta a hallgatót, milyen feladatokat adott neki, mennyire van megelégedve munkájával és hogyan értékeli szaktudását.
 • A hallgató prezentálja a szakmai gyakorlatát.
 • Az első és második év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember 1.
 • A harmadik év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember 30.
 • A beszámolót a tanszékvezető értékeli.
 • Az első és a második év után az kezdheti meg a következő tanévet, akinek a szakmai gyakorlatát a tanszékvezető elfogadta.
 • A harmadik év után csak az a hallgató kaphatja meg a francia magán főiskolai diplomáját, akinek a gyakorlatát a tanszékvezető elfogadta.


2.3.    Tanévzáró bemutató:

2.5.1.    A hallgatók aktívan részt vesznek az iskola tanévzáró bemutatójának megszervezésében és lebonyolításában, valamint részt vesznek a Divattervezés szakos hallgatók bemutatóján.

2.5.2.    A tanévzáró bemutató minden év június elején egynapos rendezvény, amely gyakorlati foglalkozásnak minősül, az oktatási program része, ezért a részvétel kötelező.

2.5.3.    Ha a hallgató nem vesz részt a tanévzáró bemutatón, abban az esetben a hallgató plusz feladat elkészítésére kötelezhető.   

2.4.    Nyelvi követelmények

 1. A diploma megszerzésének feltétele legalább egy élő, elismert nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga,  amelynek a szintje minimum B2 CEFR besorolás szerint (Common European Framework of Reference)
 2. A hallgató tanulmányai befejezése, vagyis a sikeres diplomavizsga után két év türelmi időt kap a nyelvvizsga megszerzésére.
 3. A nyelvvizsga bármely hazai vagy külföldi akkreditált nyelvvizsga központban letehető.

2.5.    Képzési tananyagok

 1. A képzés szakmai színvonala és az oktatási minősége megegyezik Budapesten és Párizsban.
 2. A tanárok rendszeres ellenőrzése
 • a tanszékvezető látogatja az előadásokat és a gyakorlatokat; 
 • a tanszékvezető  ellenőrzi az oktatás minőségét és tartalmát, szükség esetén javaslatot tesz a változtatásra. 
 1. A hallgatók minden szemeszter végén kérdőív formájában név nélkül nyilatkozhatnak a tanárokról, a képzés minőségéről és a tartalomról. A kérdőívek részletes kiértékelésre kerülnek és a hallgatói véleményeket figyelembe vesszük a program továbbfejlesztése során. 
 2. Minden tanév előtt megtörténik az oktatási program áttekintése, az előző év tapasztalatai alapján a szükséges változtatások végrehajtása. A Mod’Art International Hungary  szorosan követi a tananyag és a gyakorlati feladatok változásait, amelyeket a Mod’Art International Paris bevezet.

3.    Vizsgarend

3.1.    Osztályzatok


 1. Az osztályozás 1 – 20 skálán történik az alábbiak szerint 

18 – 20 kitűnő
16 – 17 jeles (kiemelkedő)
14 – 15 jó (jól megfelelt)
12 – 13 közepes (megfelelt)
10 – 11 elégséges
10 alatt elégtelen 

 1. Egy-egy tantárgyból megengedhető a 12 alatti osztályzat, de a szemeszter teljesítéséhez átlagosan legalább 12-es osztályzatot kell elérni.
 2. Amennyiben a hallgató egy tantárgyból nem éri el a 8-as átlagot, a vezető szaktanárok döntése alapján az adott tantárgyból pótvizsgáznia vagy a kurzus ismétlése szükséges. Tanulmányait ebben az esetben is folytathatja, azonban a diplomavizsgára csak az a hallgató engedhető, akinek az átlaga minden tárgy esetében eléri a  8 pontot.

3.2.    Számonkérés

 1. A tantárgyi követelményekről és az értékelés módjáról a szemeszter elején a szaktanár tájékoztatja a hallgatókat. Az értékelés módja a szaktárgyi sajátosságoknak megfelelően tantárgyanként eltérhet egymástól.
 2. A hallgatók minden tantárgyból feladatokat végeznek el, illetve dolgozatokat írnak, amelyekre osztályzatokat kapnak.
 3. A hallgató a feladatok elkészítésére határidőket kap a szaktanároktól
 4. A feladatokat a hallgatóknak határidőre kell elkészíteni: 
 • A határidőt a szaktanár állapítja meg;
 • Az egy hét késéssel leadott munkákra legfeljebb 12-es osztályzat adható. A két hét késéssel leadott munkákra legfeljebb 8-as osztályzat adható.
 • igazolt hosszantartó betegség, kórházi kezelés egyedi elbírálás alá esik, ilyen esetben a hallgató mentesülhet a határidők betartása alól. 


 1. A tantárgyi sajátosságoknak megfelelően egyes tantárgyak esetében a szemeszter végén vizsgára kerülhet sor írásbeli, vagy szóbeli formában. Ebben az esetben a vizsga kétharmados, az évközi osztályzatok egyharmados arányt képviselnek a tantárgyi osztályzatban, azaz a vizsgajegy duplán számít  a tantárgyi átlagban. Egyes tárgyak esetében, különösen az elméleti tárgyaknál csak szemesztervégi jegy van.
 2. A hallgató minden szemeszter végén minden tantárgyból az osztályzatain kívül szöveges írásbeli értékelést is kaphat. 
 3. A szemeszter csak a hallgató rendszeres jelenléte esetén fogadható el. Nem vizsgáljuk a hiányzások okát, ezért nem szükséges orvosi vagy egyéb igazolásokat bemutatni. A szemeszter teljesítésének feltétele az, hogy a hiányzás összesen nem haladhatja meg az összes tanóra 20 %-át. Huzamosabb betegség esetén halasztási kérelem adható be. 
 4. Ha a hallgató hiányzása a szemeszter során kis mértékben meghaladja az összes óraszám 20 %-át, akkor a Tantestület mérlegel, és dönt arról, hogy az illető hallgató vizsgára bocsátható-e vagy nem. Ha a Tantestület úgy dönt, hogy az érintett hallgató nem bocsátható vizsgára, akkor a hallgató halasztást kérhet és megismételheti a szemesztert. Az igazolt jelenlét a teljes tanórán való részvételt jelenti.
 5. A hiányzás egyetlen tantárgyból sem nőhet 50 % fölé. Az összóraszám 20%-a a hiányzási határ, azonban egyes tantárgyak esetében legalább a felén jelen kell lenni. 
 6. Az a hallgató kezdheti meg a harmadik tanévet, aki a második tanév végén sikeresen prezentálja önálló kutatási projektjét. A kutatási projekthez kapcsolódó feladatot és feltételeket a tanszékvezető határozza meg a második tanév elején. Amennyiben egy hallgató nem teljesíti a projekt prezentációját, lehetősége van augusztus hónapban újabb projekt prezentálására, ennek sikertelensége esetén lehetősége van halasztani és a következő tanév végén újra próbálkozni. 


3.3.    Záróvizsga 

 1. A hallgató a tanulmányai végén, a hatodik szemeszterben záróvizsgát tesz.
 2. A harmadik tanév tárgyai közül 4 tantárgyból kell vizsgázni.
 3. A záróvizsga szóbeli formában tételhúzás alapján, magyar nyelven történik.
 4. Előfordulhat, hogy adott tantárgyból egy-egy projektfeladatot is prezentálni kell a záróvizsgán.
 5. A záróvizsga osztályzatok az adott tantárgyak végső eredményei, amelyek a diploma értékelésbe is beszámítanak.
 6. A sikeres záróvizsga előfeltétele a szakdolgozat leadásának és a védésen való részvételnek.
 7. A záróvizsga akkor számít sikeresnek, ha a 4 tantárgy osztályzatainak átlaga eléri a 12-es és minden tantárgyból a 8-as osztályzatot. A sikertelen záróvizsga egy alkalommal, egy év múlva megismételhető vizsga pótdíj fizetése esetén, mely az adott tanév tandíjának 10%-a.  3.4.    Szakdolgozat

 1. A hallgatók a harmadik tanévben szakdolgozatot (Thesis) írnak angol nyelven.
 2. A dolgozat meg kell feleljen az előre megadott formai és tartalmi követelményeknek.
 3. A dolgozat témáját és címét a hallgató maga választja ki, előre megadott szempontrendszerek alapján
 • a témának feltétlenül kapcsolatban kell lennie az oktatási program során tanultakkal;
 • az angol nyelvű témavázlatot és a címet az ötödik szemeszterben be kell adni az oktatási program vezetőjének;
 • a témavázlatot az oktatási igazgató elbírálja, elfogadja vagy elutasítja;
 • elutasítás esetén új témavázlatot kell készíteni. 
 • a témavázlatot angol nyelven prezentálni kell az ötödik szemeszter végén, a sikeres témaprezentáció előfeltétele a hatodik szemeszterbe lépésnek, ennek sikertelensége esetén a hallgatónak lehetősége van halasztani és a következő évfolyamhoz csatlakozni;
 1. A hallgató konzulenst (témavezetőt) választ
 • konzulens nélküli diplomadolgozatot az intézmény nem köteles elfogadni; 
 • konzulens lehet a Mod’Art International, Hungary bármelyik tanára;
 • a hallgató felkéri az általa választott tanárt konzulensnek, a tanárnak lehetősége van visszautasítani a felkérést, ilyen esetben a hallgató új konzulenst választ;
 • lehetőség van külső konzulens választására, ugyanakkor ez nem ajánlott
 1. Ha beadott dolgozat nem felel meg a tartalmi és/vagy formai követelményeknek, vagy ha a hallgató a megadott beadási határidőt elmulasztja (késve adja be), akkor a hallgató nem kerül a vizsgabizottság elé, nem védheti meg a dolgozatát az adott tanévben. A hallgatónak lehetősége van következő tanévben új dolgozatot írni és azt megvédeni. Az új dolgozat leadása és védése pótdíjazást von maga után. 
 2. A dolgozatot a diplomavizsga során, angol nyelven szóban is prezentálni kell a vizsgabizottság előtt.
 3. A vizsgabizottság francia és magyar tagokból áll, akik együttesen értékelik a diplomavizsgát. A vizsgabizottság elnöke a Mod’Art International, Paris tanszékvezetője.


3.5.    Bukás

 1. Bukás az, ha a részosztályzatok átlaga nem éri el a 12 pontot.
 2. Amennyiben a hallgató egy tantárgyból nem éri el a 8-as átlagot, a vezető szaktanárok döntése alapján az adott tantárgyból pótvizsgáznia kell, vagy a kurzus ismétlése szükséges. Tanulmányait ebben az esetben is folytathatja, azonban a diplomavizsgára csak az a hallgató engedhető, akinek az átlaga minden tárgy esetében eléri a  8 pontot.
 • A tantárgyismétlés, illetve külön kötelező óraigénylés esetén a megfizetendő díjat az iskola határozza meg.
 • Óraigénylés esetén 10.000 ft/ óra
 • Tantárgyismétlés esetén a tanévre vonatkozó tandíj 20 %-a


 1. Az őszi szemeszter végén a bukás súlyos figyelmeztetés, de nem jelent kizárást, megkezdhető a tavaszi szemeszter.
 2. Az őszi és tavaszi szemeszterben sem éri el tanulmányi átlag a 12 pontos átlagot, akkor az adott évet meg kell ismételnie.
 3. A hallgatónak legfeljebb egy évismétlésre van lehetősége. Amennyiben a hallgatónak egynél többször kell évet ismételnie, a főigazgató és a tanszékvezető eldöntik, hogy folytathatja-e tanulmányait, és amennyiben igen, melyik évfolyamhoz tud csatlakozni.


4. Tanulmányok folytatása 

 1. A hallgatóknak lehetősége van Párizsban a Mod’Art International Paris francia anyaiskolában folytatni tanulmányaikat. 
 2. Párizsban megszerezhető fokozatok (francia RNCP diploma):
 • A hallgatónak a 3 év budapesti tanulmányaik után, lehetőségük van a 4. tanévet Párizsban, a Mod’Art International Paris-ban folytatni.
 • A francia Mod’Art International 4.évének sikeres elvégzése után a hallgató jogosult a francia állam által akkreditált RNCP 6 diplomára, melynek megnevezése: “Responsable marketing et commercial de la mode et du luxe”
 • Továbbá megkapja a Université de Perpignan via Domitia “Mode, luxe et art de vivre” francia állami diplomáját.
 • A francia Mod’Art International 5.évének sikeres elvégzése és az 1 hónapos francia iskola által szervezett workshop elvégzése és a vizsgák letétele után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező hallgatók megkapják a francia MOD’ART  a francia állam elismert RNCP 7 szintű Master diplomát, melynek megnevezése Manager International en Industries du Luxe et de la Mode”
 • Az RNCP diplomák megszerzéséért alapképzést követően a párizsi kiutazás minimális létszáma 10 fő. Ez alatti létszám esetén a következő évben a következő évfolyamhoz lehet csatlakozni. (a kiutazás, szállás és minden egyéb ezzel kapcsolatos költség a hallgatót terheli)
 • Hivatkozás és információk a francia RNCP-ről és felsőoktatási rendszerről

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/12049/

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/national-qualifications-framework_en

https://www.campusfrance.org/fr


 1. Tanulmányok folytatása Magyarországon
 • Három év sikeres elvégzése után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező hallgatók megkapják a francia  Mod’Art International Paris "Bachelor Management de la mode" magánfőiskolai diplomáját. Ez a francia állam által elismert, de nem államilag akkreditált diploma.
 •  Ez a diploma Magyarországon és az EU további országaiban továbbtanulásra ad lehetőséget. A magyar állami egyetemeknek saját hatáskörébe tartozik, és önállóan döntést hoznak arról, hogy milyen külföldi felsőoktatási vagy felsőfokú oklevelet fogadnak el továbbtanulás céljából.

„Az Fkr. 17/A. § (1) bekezdése értelmében a központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező az érettségi bizonyítványa és a felsőfokú oklevele által tanúsított végzettségi szint elismerésére vonatkozó, továbbtanulási célból indított, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény II. fejezete szerinti eljárásra az a felsőoktatási intézmény rendelkezik hatáskörrel, amelyiket a jelentkező a jelentkezési kérelmében az első sorban jelölt meg.”5. Záró rendelkezés

Jelen szabályzat 2021. szeptember 1-én lép hatályba. Érvényes visszavonásig. 


A Tanulmányi és vizsgaszabályzatot elolvastam, megértettem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el: