Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Divatmenedzsment
A Mod’Art International, Hungary Zrt. a Mod’Art International Paris kizárólagos képviselője Magyarországon, amely a francia főiskola MANAGEMENT DE LA MODE (Divatmenedzsment) oktatási programját hajtja végre. A szakmai célok, a képzés struktúrája, a tantárgyak és a tananyag többsége, a számonkérés rendszere és a megszerezhető diploma megegyezik Budapesten és Párizsban a párhuzamos képzésen.

A Mod’Art International, Hungary Zrt. a Mod’Art International Paris kizárólagos képviselője Magyarországon, amely a francia főiskola MANAGEMENT DE LA MODE (Divatmenedzsment) oktatási programját hajtja végre. A szakmai célok, a képzés struktúrája, a tantárgyak és a tananyag többsége, a számonkérés rendszere és a megszerezhető diploma megegyezik Budapesten és Párizsban a párhuzamos képzésen.1 .A tanulmányok
1.1. Jogok és kötelességek

1. A tanulmányi jogviszony a sikeres felvételi vizsga után a Felnőttképzési szerződés aláírása és az első tandíj befizetésekor jön létre.

2. A beiratkozott hallgatók 3+1 éves nappali tagozatos főiskolai szintű képzésen vesznek részt Budapesten. A képzés magyar nyelven folyik.

3. Záródokumentumok

●   Három év budapesti intézményi képzéssikeres elvégzése, sikeres záróvizsga és diplomavédés, illetve az angol nyelven megírt és megvédett szakdolgozat után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezőhallgatók megkapják a francia  Mod’Art International " Bachelor, Management de la mode " magán főiskolai  intézményi (nem államilag akkreditált)diplomáját.

·     A negyedik budapesti tanulmányi év utána Magyar Intézmény azon diákjai, akik sikeres vizsgát tesznek Párizsban, megszerezhetik a francia állam által elismert és a Mod’Art International által kiadott 6. szintű „" Responsable Marketing et Commercial(e) dela Mode et du Luxe” RNCP Diplomát (a franciaországi elismertségnek megfelelő Master I.). A Magyar Intézmény diákjainak a negyedik évben részt kell venniük egy 6 (hat) hónapos „workshop”-on Párizsban, majd a Francia intézményben szervezett RNCP Diploma védés után 6 (hat) hónapos szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük, a hallgató által kiválasztott szakmai helyszínen, amely vagy Magyarország, Franciaország vagy külföld (beleértve a gyakornoki oktató értékelését és a gyakorlati/tevékenységi összegzést is).

●    A workshopon és a diplomavédésen való részvételhez a Magyar Intézmény hallgatóinak folyékonyan kell beszélniük angolul, mivel ezek a programok angol nyelven zajlanak.

●   A diplomákért, a diplomák minősítéséért a Mod’Art International Paris vállal felelősséget.

4.     A Mod’Art International Paris magyarországi képviseletét az Oktatási Hivatal engedélyezte és a Management de la Mode oktatási programot felsőoktatásként regisztrálta. OH-FIF/1284-6/2011. A regisztráció érvényessége 2011. december 13-tól határozatlan ideig.

5.     A külföldi oktatási intézmény egyedüli magyarországi képviselője a Mod’Art International Hungary Zrt., amely a  Mod’Art International fenntartója. Az intézmény OM azonosítója: FI43405

6.     A hallgató jogosult:

●      a tanulmányi foglalkozások látogatására;

●      évközi munkáinak rendszeres értékelésére osztályzat és szóbeli formában is;

●      rendszeres és teljes körű tájékoztatásra az oktatási programról, a határidőkről, a követelményekről;

 

7.     A hallgató köteles:

●    megismerni, tudomásul venni és betartani a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot;

●    részt venni a tanulmányi foglalkozásokon;

●    határidőre elvégezni és beadni a meghatározott feladatokat;

●    részt venni az iskola által kiírt első vizsgaidőponton;

●    határidőre befizetni az aktuális tandíjat;

●    óvni az iskolaeszközeit, felszereléseit és infrastruktúráját;

●    betartani az alapvető viselkedési és higiéniai normákat.

●    részt venni az Iskola rendezvényein,a Divattervező szakosok diplomaprezentációján, és annak szervezésében kötelesek részt venni. Abban az esetben, ha a hallgató nem vesz részt a diplomaprezentáción plusz feladat elkészítésére kötelezhető.

 

8.     Károkozás esetén a hallgatót anyagi felelősség terheli. Az okozott kár teljes mértékben a hallgatót terheli.

9.     Súlyos kötelességszegés esetén a hallgató figyelmeztetésben részesül, majd további kötelezettségszegés esetén a neve törlésre kerül a hallgatói névsorból.

10.  Az iskolába behozott értékekért az iskola nemvállal felelősséget.

11.  A hallgató tudomásul veszi, hogy szakdolgozatát, valamint diplomaprezentációjának anyagát a diplomavédése előtt nem kommunikálhatja nyilvánosan (online portfóliók, közösségi média platformok, honlap etc.).

 

1.2.      A tanulmányok halasztása

1.     Lehetőség van arra, hogy a hallgató egy  alkalommal felfüggessze tanulmányait, halasztást kérhet.

2.     Halasztás esetén a hallgató a következő évfolyamhoz tud csatlakozni. Az oktatási struktúra két teljes tanévév halasztását teszi lehetővé.

3.     A halasztási kérelmet megindokolva írásban kell beadni a Mod’Art International, Hungary főigazgatónak, aki a kérelmet elbírálja, engedélyezheti, vagy ha a kérést nem találja indokoltnak,akkor elutasíthatja.

4.     A halasztási kérelmet két szemeszter között lehet beadni és engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytatja tanulmányait.

●   őszi szemeszter halasztása esetén ez legkésőbb augusztus 15-ig;

●   tavaszi szemeszter halasztása esetén január 15-ig kell kérvényeznie.

●   a megadott határidőn túli halasztási kérelem esetén a befizetett tandíj előleg visszatartásra kerül, amely a következő aktív szemeszter tandíjába beszámítódik.

5.     Halasztási kérelmet a tanulmányi időszak alatt, szemeszter közben nem lehet beadni, ha mégis halasztásra kerül sor, az adott szemesztert meg kell ismételni.

6.     Engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytathatja tanulmányait.

7.     A halasztás ideje alatt a tanulmányi jogviszony szünetel.

 

1.3.    Átiratkozás más iskolából

1.     Más egyetemről történőátjelentkezés:

●     csak a képzési profilnak megfelelő szakokról lehetséges;

●     mellékelni kell az eddig elvégzett tanulmányok dokumentumait, osztályzatait, oktatási programját és kreditjeit;

●     a Mod’Art International Hungary tanszékvezető javaslatára a főigazgató dönt arról, hogy lehetséges-e az átvétel, és ha igen, melyik szemeszterre.

 

2.     Tantárgy beszámítás:

●       ha a hallgató korábban valamely másik felsőoktatási intézményben sikeresen levizsgázott valamely olyan tantárgyból, amely szerepel a Mod'Art Divatmenedzsment oktatási programban, akkor felmentést kérhet az adott tantárgy kötelezettségei alól;

●       a felmentés nem automatikus, a Mod'Art International, Hungary Divatmenedzsment szak Tanszék vezetője megvizsgálja az elvégzett tantárgy tematikáját, a vizsga eredményét és ez alapján javaslatot tesz a főigazgatónak, aki engedélyezi vagy elutasítja a felmentési kérelmet;

●       nem adható felmentés a harmadik tanév tantárgyaira.

 

 

2.Tanulmányi rend

2.1.    Időbeosztás

1.     Alapképzés

●      A képzés nappali tagozaton (reggel 8 órától este 9 óráig) 3+1 tanulmányi évben történik.

●      A tanév két félévből, őszi és tavaszi szemeszterből áll.

●      A tanév szorgalmi és vizsgaidőszakból áll.

●      A szorgalmi időszak az őszi félévben szeptember-decemberig tart, a tavaszi félévben februártól májusig.

●      A vizsgaidőszak az őszi félévben december-januárban, a tavaszi félévben május-júniusban van.

●      A szorgalmi időszakok időtartama 12 hét.

●      A hatodik szemeszter tanulmányi időtartama 6 hét. Ezután következik a záróvizsga (lásd TVSZ 3.3 pont) illetve a szakdolgozat elkészítése (lásd TVSZ 3.4 pont).

●      A 4.tanév, a 4-6 hetes workshop és az RNCP Diplomavédés és egyéb szakmai feltételrendszer kialakítása a Francia Intézménykompetenciájába tartozik.

 

2.     Csoportlétszám

●     A maximális csoportlétszám 25 fő;

●     A minimális csoportlétszám 6 fő. Ha egy csoport létszáma 6 fő alá csökken, akkor a Mod’Art International Hungary nem köteles a csoportelindítására. Ebben az esetben a hallgatók egy év halasztás után csatlakoznak a következő évfolyamhoz. Ez a kényszerű halasztás nem számít bele az 1.2. pontban megjelölt maximális halasztási lehetőségbe.

 

3.     A foglalkozások (tanórák) időtartama 45 perc. Lehetőség van az órák összevonására. A foglalkozások időtartamának pontos betartása mind a hallgató, mind az oktató számára kötelező.

4.     A foglalkozásokon jelenléti ív készül. A jelenléti ívet az óra elején a hallgatók töltik ki és a tanár aláírásával igazolja. 15 percnél hosszabb késés hiányzásnak számít. Három késés a tanórákról egy igazolatlan órának számít.

5.     Az igazolt jelenlét a teljes tanórán való részvételt jelenti.

 

2.2  Szakmai gyakorlat

1.     Az alapdiploma programban minden tanév végén minden hallgató köteles szakmai gyakorlaton részt venni.

2.     A szakmai gyakorlatot a nyári szünetben, a következő tanév megkezdése előtt kell teljesíteni.

3.     A szakmai gyakorlat időtartama az első, második és harmad év után legalább egy hónap (168 óra).

4.     A francia állami RNCP diplomamegszerzéséhez szükséges gyakorlat a 4.tanévben 6 hónap időtartamú.

5.     A szakmai gyakorlat megszervezése és teljesítése a hallgató feladata és felelőssége.

6.     A szakmai gyakorlat helyszíne

●       A szakmai gyakorlatra bármelyik EU országban sor kerülhet,akár külföldön, akár Magyarországon. EU-n kívüli országban elvégzett szakmai gyakorlathoz külön engedély szükséges.

●       A gyakorlat helyszíne lehet bármilyen divattal kapcsolatosc ég vagy intézmény. (kereskedőcég, butik, tervezőiroda, divatszalon, ruhaiparigyártó cég, média, egyéb a divatszakma profiljába eső cég)

 

7.     A foglalkoztatás feltételei

●     a szakmai gyakorlatot teljes körűen a hallgató szervezi meg

●     A hallgató egyénileg állapodik meg az őt foglalkoztatócéggel a feltételekben

●     A Mod’Art a hallgató kérésére segítséget nyújt a szakmai gyakorlat helyszínének kiválasztásához.

●     A szakmai gyakorlattal kapcsolatos költségek (utazás,szállás, étkezés) a hallgatót terhelik.

8.     Feladat

●   A hallgató a szakmai gyakorlatfolyamán a divatszakmával kapcsolatos, a Mod’Art-ban tanultaknak megfelelőfeladatokat kell ellátnia egyénileg, illetve csapatban. Csak az a munkavégzés fogadható el szakmai gyakorlatnak, amely megfelel ennek a feltételnek.

9.     Beszámoló

●   A szakmai gyakorlat végeztével a hallgató köteles leadni beszámolót a gyakorlatról. A beszámoló egy szöveges pdf dokumentum, amely tartalmazza, a szakmai gyakorlatának részleteit, ennek tartalmi és formai követelményei a „Szakmai Gyakorlatot Beszámoló Formai Követelmények” dokumentumban található.

●   A hallgatót foglalkoztató cégszakmai gyakorlati igazolást készít a Mod’Art számára, amely tartalmazza, hogy mikortól meddig, milyen feltételekkel alkalmazta a hallgatót, milyen feladatokat adott neki, mennyire van megelégedve munkájával és hogyan értékeli szaktudását.

●    A hallgató prezentálja a szakmai gyakorlatát.

●    Az első és második év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember 1.

●    A harmadik év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember 30.

●    A beszámolót a tanszékvezető értékeli.

●    Az első és a második év után az kezdheti meg a következőtanévet, akinek a szakmai gyakorlatát a tanszékvezető elfogadta.

●    A harmadik év után csak az a hallgató kaphatja meg a francia magán főiskolai diplomáját, akinek a gyakorlatát a tanszékvezető elfogadta.

●       Negyedik évet követően a francia RNCP 6-os szintű diplomamegszerzéséhez vagy Magyarországon vagy külföldön 6 hónapos szakmai gyakorlaton kell a hallgatóknak részt venniük.

 

           

2.4.    Nyelvi követelmények

1.     A diploma megszerzésének feltétele legalább egy középfokú komplex nyelvvizsga élő nyelvből,  amelynek a szintje minimum B2 CEFR besorolás szerint (Common European Framework of Reference)

2.     A hallgató tanulmányai befejezése,vagyis a sikeres diplomavizsga után két év türelmi időt kap a nyelvvizsga megszerzésére.

3.     A nyelvvizsga bármely hazai vagy külföldi akkreditált nyelvvizsga központban letehető.

2.5.    Képzési tananyagok

1.     A képzés szakmai színvonala és az oktatási minősége megegyezik Budapesten és Párizsban.

2.     A tanárok rendszeres ellenőrzése

●   a tanszékvezető látogatja az előadásokat és a gyakorlatokat;

●   a tanszékvezető folyamatosan ellenőrzi az oktatás minőségét és tartalmát, szükség esetén javaslatot tesz a változtatásra.

3.     A hallgatók minden szemeszter végén kérdőív formájában név nélkül nyilatkozhatnak a tanárokról, a képzés minőségéről és a tartalomról. A kérdőívek részletes kiértékelésre kerülnek és a hallgatói véleményeket figyelembe vesszük a program továbbfejlesztése során.

4.     Minden tanév előtt megtörténik az oktatási program áttekintése, az előző év tapasztalatai alapján a szükséges változtatások végrehajtása. A Mod’Art International Hungary  szorosan követi a tananyag és a gyakorlati feladatok változásait, amelyeket a Mod’Art International Paris bevezet.

 

3.         Vizsgarend

3.1.      Osztályzatok

 

1.     Az osztályozás 1 – 20 skálán történik az alábbiak szerint

18 – 20 kitűnő
16 – 17 jeles (kiemelkedő)
14 – 15 jó (jól megfelelt)
12 – 13 közepes (megfelelt)
10 – 11 elégséges
10 alatt elégtelen

2.     Egy-egy tantárgyból megengedhető a 12 alatti osztályzat, de a szemeszter teljesítéséhez átlagosan legalább 12-es osztályzatot kell elérni.

3.     Amennyiben a hallgató egy tantárgyból nem éri el a 8-as átlagot, a vezető szaktanárok döntése alapján az adott tantárgyból pótvizsgáznia vagy a tantárgy ismétlése szükséges.

 

3.2.    Számonkérés, vizsga

1.     Vizsgákra a félév végén, illetve év végén vagy a vizsgaidőszakban kerül sor

2.     A vizsgák időpontjait a szaktanárok,illetve az intézményvezető és a szakvezető állapítják meg.

3.     A tantárgyi követelményekről és az értékelés módjáról a szemeszter elején a szaktanár tájékoztatja a hallgatókat.Az értékelés módja a szaktárgyi sajátosságoknak megfelelően tantárgyanként eltérhet egymástól.

4.     A hallgatók minden tantárgyból feladatokat végeznek el, illetve dolgozatokat /beadandókat írnak, amelyekre osztályzatokat kapnak.

5.     A hallgató ezek elkészítésére határidőket kap a szaktanároktól

●   A határidőt a szaktanár állapítja meg;

●   Az egy hét késéssel leadott munkákra legfeljebb 12-es osztályzat adható. A két hét késéssel leadott munkákra legfeljebb 8-as osztályzat adható.

●   igazolt hosszantartó betegség,kórházi kezelés egyedi elbírálás alá esik, ilyen esetben a hallgató mentesülhet a határidők betartása alól.

6.     A tantárgyi sajátosságoknak megfelelően egyes tantárgyak esetében a szemeszter végén vizsgára kerülhet sorírásbeli, vagy szóbeli formában. Ebben az esetben a vizsga kétharmados, az évközi osztályzatok egyharmados arányt képviselnek a tantárgyi osztályzatban,azaz a vizsgajegy duplán számít  a tantárgyi átlagban. Egyes tárgyak esetében, különösen az elméleti tárgyaknál csak szemesztervégi jegy van.

7.     A hallgató minden szemeszter végén minden tantárgyból az osztályzatain kívül szöveges írásbeli értékelést is kaphat.

8.     A szemeszter csak a hallgatórendszeres jelenléte esetén fogadható el. Nem vizsgáljuk a hiányzások okát,ezért nem szükséges orvosi vagy egyéb igazolásokat bemutatni. A szemeszterteljesítésének feltétele az, hogy a hiányzás összesen nem haladhatja meg az összes tanóra 20 %-át, továbbá a hiányzás tantárgyanként nem haladhatja meg a 20%-ot. Huzamosabb betegség esetén halasztási kérelem adható be.

9.     Ha a hallgató kis mértékben meghaladja az összes óraszám 20 %-át, vagy valamelyik tantárgyból a hiányzása meghaladja a tantárgyi óraszám 20 %-át,  akkor a Tantestület mérlegel, és dönt arról, hogy az illető hallgató vizsgára bocsátható-e vagy nem. Ha a Tantestület úgy dönt, hogy az érintett hallgató nem bocsátható vizsgára, akkor a hallgató halasztást kérhet és megismételheti a szemesztert.

10. A hiányzás egyetlen tantárgyból sem nőhet 50 % fölé.

11.  Amennyiben valamelyik tantárgyból a hiányzás meghaladja az 50%-ot a tantárgy nem teljesített, ebben az esetben tantárgyismétlésre kerülhet sor.

12.  Az a hallgató kezdheti meg a harmadik tanévet, aki a második tanév végén sikeresen prezentálja önálló kutatási projektjét. A kutatási projekthez kapcsolódó feladatot és feltételeket a tanszékvezető határozza meg. Sikertelen prezentáció esetén a hallgatónak lehetősége van halasztani és a következő tanév végén újra próbálkozni.

 

3.3.    Záróvizsga

1.     A hallgató a tanulmányai végén, a hatodik szemeszterben záróvizsgát tesz.

2.     A harmadik tanév tárgyai közül a tanszékvezető által kijelölt tantárgyakból kell vizsgázni.

3.     A záróvizsga szóbeli formában tételhúzás alapján, magyar nyelven történik.

4.     Előfordulhat, hogy adott tantárgyból egy-egy projektfeladatot is prezentálni kell a záróvizsgán.

5.     A záróvizsga osztályzatok az adott tantárgyak végső eredményei, amelyek a diploma értékelésbe is beszámítanak.

6.     A sikeres záróvizsga előfeltétele a szakdolgozat leadásának és a védésen való részvételnek.

7.     A komplex záróvizsga akkor számít sikeresnek, ha a 4 tantárgy osztályzatainak átlaga eléri a 12-est és minden tantárgyból a legalább 8-as osztályzatot. A sikertelen záróvizsga egy alkalommal, egy év múlva megismételhető vizsgapótdíj fizetése esetén. A pótvizsga díját a főigazgató határozza meg.

 

3.4.    Szakdolgozat

1.     A hallgatók a harmadik tanévben szakdolgozatot (Thesis) írnak angol nyelven.

2.     A dolgozat meg kell feleljen az előre megadott formai és tartalmi követelményeknek.

3.     A dolgozat témáját és címét a hallgató maga választja ki, előre megadott témakörök és szempontrendszerek alapján

●   a témának feltétlenül kapcsolatban kell lennie az oktatási program során tanultakkal;

●   az angol nyelvű témavázlatot és a címet az ötödik szemeszterben be kell adni az oktatási program vezetőjének;

●   a témavázlatot a tanszékvezető elbírálja, elfogadja vagy elutasítja;

●   elutasítás esetén új témavázlatot kell készíteni.

●   a témavázlatot angol nyelven prezentálni kell az ötödik szemeszter végén, a sikeres témaprezentáció előfeltétele a hatodik szemeszterbe lépésnek, ennek sikertelensége esetén a hallgatónak lehetősége van halasztani és a következő évfolyamhoz csatlakozni;

●    a 6. szemeszterben a hallgató a diplomatémáját megadott időpontokban prezentálja a tanszékvezető és/vagy a kijelölt diploma konzulens előtt

●       A diploma prezentációkon a hallgató diplomaprojektjének felkészültsége alapján a tanszékvezető és a konzulensekből álló zsűri dönthet úgy, hogy a hallgatót nem engedi tovább diplomavizsgára, amennyiben a diplomamunka színvonala vagy készültségi fokozata nem felel meg ez előírtnak.

4.     A hallgató konzulenst (témavezetőt)választ

●    konzulens nélküli diplomadolgozatot az intézmény nem köteles elfogadni;

●    konzulens lehet a Mod’Art International, Hungary bármelyik tanára;

●    a hallgató felkéri az általa választott tanárt konzulensnek,a tanárnak lehetősége van visszautasítani a felkérést, ilyen esetben a hallgató új konzulenst választ;

●    külső konzulens választására nincs lehetőség, azonban külső tanácsadót választhat, ezt minden esetben írásban kell kérvényezni.

5.     Ha beadott dolgozat nem felel meg a tartalmi és/vagy formai követelményeknek, vagy ha a hallgató a megadott beadási határidőt elmulasztja (késve adja be), akkor a hallgató nem kerül a vizsgabizottság elé, nem védheti meg a dolgozatát az adott tanévben. A hallgatónak lehetősége van következő tanévben új dolgozatot írni és azt megvédeni. Az új dolgozat leadása és védése pótdíjazást von maga után. Pótdíjösszege az adott tanév Ft-ban befizetendő tandíjának 5%-a.

6.     A dolgozatot a diplomavizsga során,angol és magyar nyelven szóban is prezentálni kell a vizsgabizottság előtt.

7.     A francia diplomavizsga előtt,magyar zsürinek magyarul is prezentálnia kell a diplomamunkáját.

8.     A vizsgabizottság francia és magyar tagokból áll, akik együttesen értékelik a diplomavizsgát. A vizsgabizottság elnöke a Mod’Art International, Paris tanszékvezetője.

 

3.5.      A tanulmányi átlageredmény kiszámítása

·      A tanulmányi átlagokat az iskola kerekíti, 0,50-től felfele;0,50 alatt lefele

·      Az őszi szemeszter végén a tanulmányi átlag: a tantárgyak átlaga

·      A tavaszi szemeszter végén a tanulmányi átlag:

    a tantárgyak átlaga + 1.félév átlaga

·      A diploma eredmény számítása:

    záróvizsga 20% + szakdolgozat 40% + diplomavédés 40%

 

3.6.      Bukás

1.     Bukás az, ha a részosztályzatok átlaga nem éri el a 12 pontot.

2.     Amennyiben a hallgató egy tantárgyból nem éri el a 8-as átlagot, a vezető szaktanárok döntése alapján az adott tantárgyból pótvizsgáznia kell, vagy a tantárgy ismétlése szükséges. Pótvizsgára azonban az a hallgató nem engedhető, akinek egynél több tantárgyból van 8-asalatti átlaga, valamint az éves átlagának meg kell haladnia a 12-es eredményt. Diplomavizsgára csak az a hallgató engedhető, akinek az átlaga minden tárgyesetében eléri a  8 pontot.

 ●   A tantárgyismétlés, és pótvizsgadíját illetve külön kötelező óraigénylés esetén a megfizetendő díj egyéni elbírálás alá esik. A tantárgyismétlést az adott évben a főigazgató engedélyezi, és a díjszabást a főigazgató határozza meg.

3.     Az őszi szemeszter végén a bukássúlyos figyelmeztetés, de nem jelent kizárást, megkezdhető a tavaszi szemeszter.

4.     Amennyiben az őszi és tavaszi szemeszterben sem éri el tanulmányi átlag a 12 pontos átlagot, akkor az adott évet meg kell ismételnie.

5.     A hallgatónak legfeljebb egy év ismétlésre van lehetősége. Amennyiben a hallgatónak egynél többször kell évet ismételnie, a főigazgató és a tanszékvezető eldöntik, hogy folytathatja-e tanulmányait, és amennyiben igen, melyik évfolyamhoz tud csatlakozni.

6.     Diploma vizsgán a 12 alatti átlag (Tvsz: 3.5) bukást jelent. A diplomavédés sikertelen.

7.     A szakdolgozat és/vagy a diplomavédés 8 alatti eredménnyel bukást jelent.

  

4.Tanulmányok folytatása

  1. A hallgatóknak lehetősége van a 3.év után Párizsban a  Mod’Art International Paris francia anyaiskolában folytatni     tanulmányaikat.
  2. Párizsban megszerezhető fokozatok (francia RNCP diploma):

 

●      A negyedik tanévet követő, Franciaországbana Mod’Art International Paris által szervezett 4-6 hetes workshop, a 6 hónapos szakmai gyakorlat elvégzése és a sikeres diplomavizsga letétele után a sikeres hallgatók megszerzik a francia állam által elismert RNCP 6 szintű Bachelor diplomát, melynek megnevezése Responsable Marketing et Commercial(e) de la Mode et du Luxe.

●      A hallgatónak a 4 év budapestitanulmányaik után, lehetőségük van a 5. tanévet Párizsban, a Mod’ArtInternational Paris-ban folytatni.

●      Az ötödik év végén a Magyar Intézmény diákjaisikeres vizsgát követően megszerezhetik a francia állam által elismert és a Mod’ArtInternational által kiadott 7. szintű „ManagerInternational en Indsutries du Luxe et de la Mode”, és a Mod’Art International által kiadott „MBA Luxury Goods and Fashion Industries” egyetemi RNCP Diplomát (a franciaországi elismertségnek megfelelő Master II.).

●      A jelen bekezdés szerinti RNCP Diplomavédés és egyébszakmai feltételrendszer kialakítása a Francia Intézmény kompetenciájába tartozik.

●      Hivatkozás és információk a francia RNCP-ről és felsőoktatási rendszerről

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/12049/

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35153/

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/national-qualifications-framework_en

https://www.campusfrance.org/fr

 

3.     Tanulmányok folytatása Magyarországon

·      Három év sikeres elvégzése után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező hallgatók megkapják a francia Mod’Art International  "Bachelor, Management de la mode” magánfőiskolai intézményi diplomáját. Ez a szakmában széles körben elismert nem államilag akkreditált diploma.

·     Ez a diploma Magyarországon és az EU további országaiban továbbtanulásra ad lehetőséget. A magyar állami egyetemeknek saját hatáskörébe tartozik, és önállóan döntést hoznak arról, hogy milyen külföldi felsőoktatási vagy felsőfokú oklevelet fogadnak el továbbtanulás céljából.

    „Az Fkr. 17/A. § (1) bekezdése értelmében a központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező az érettségi bizonyítványa és a felsőfokú oklevele által tanúsított végzettségi szint elismerésére vonatkozó, továbbtanulási célból indított, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény II. fejezete szerinti eljárásra az a felsőoktatási intézmény rendelkezik hatáskörrel, amelyiket a jelentkező a jelentkezési kérelmében az első sorban jelölt meg.”

 

4.     Az RNCP diploma megszerzésének feltétele

●    4 budapesti tanév sikeres elvégzése,majd az azt követő 4-6 hetes Párizsban elvégzett workshop és diplomavédés utána hallgató megszerezheti a francia állam által elismert RNCP 6 szintű Bachelor diplomát, melynek megnevezése Responsable Marketing et Commercial(e) de la Mode et du Luxe.

●    Az RNCP 6 szintű diplomamegszerzésének a feltétele a 6 hónapos szakmai gyakorlaton való részvétel.

●    Az RNCP diploma megszerzéséért az alapképzést követően a párizsi kiutazás minimális létszáma 10 fő. Ez alatti létszám esetén a következő évben a következő évfolyamhoz lehet csatlakozni. (a kiutazás, szállás és minden egyéb ezzel kapcsolatos költség a hallgatót terheli)

●    A workshopon és a diplomavédésen való részvételéhez a hallgatónak folyékonyan kell beszélnie angolul, mivel ezek a programok angol nyelven zajlanak.

●    Az RNCP képesítés megszerzésének további feltételei:

○    jó francia vagy angol nyelvtudás

○    lezárt magyar tanulmányok

○    minimum 6 hónap szakmai gyakorlat

○    4-6 hetes workshopon való részvétel Párizsban

○    diplomamunka megvédése Párizsban

○    diplomamunka dokumentációjának leadása

○    foglalkoztatói igazolás a kurzusbefejezését követő 6 hónapos szakmai gyakorlatról, valamint a gyakorlatról készült dokumentációt be kell mutatni az RNCP diplomát odaítélő zsűri előtt.

○    A francia anyaiskola a párizsi workshop-ok és RNCP záróvizsgák szervezését min. 10 főlétszámú csoport  esetén vállalja. A költségeket (workshop, utazás) a hallgatók saját maguk állják.

○    Ha az adott tanévben nem jelentkezik 10 fő a francia workshop-ra és RNCP vizsgákra, akkor lehetőség van a következőévben csatlakozni a csoporthoz.

 

5.Záró rendelkezés

Jelen szabályzat 2022. szeptember 1-én lép hatályba. Érvényes visszavonásig.

 A Tanulmányi és vizsgaszabályzatot elolvastam, megértettem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el: