Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Divattervezés
A Mod’Art International, Hungary Zrt. A Mod’Art International Paris kizárólagos képviselője, amely a francia főiskola Stylisme et Modélisme (Divattervezés) oktatási programját hajtja végre. A szakmai célok, a képzés struktúrája, a tantárgyak, a feladatok nagy része, a számonkérés rendszere és a megszerezhető diploma megegyezik Budapesten és Párizsban a párhuzamos képzésen.

A Mod’Art International, Hungary Zrt. A Mod’Art International Paris kizárólagos képviselője, amely a francia főiskola Stylisme et Modélisme (Divattervezés) oktatási programját hajtja végre. A szakmai célok, a képzés struktúrája, a tantárgyak, a feladatok nagy része, a számonkérés rendszere és a megszerezhető diploma megegyezik Budapesten és Párizsban a párhuzamos képzésen.


1. A tanulmányok

1.1.    Jogok és kötelességek 

 1. A tanulmányi jogviszony a sikeres felvételi vizsga után a Felnőttképzési szerződés aláírása és az első tandíj befizetésekor jön létre.
 2. A beiratkozott hallgatók hároméves nappali tagozatos főiskolai szintű képzésen vesznek részt Budapesten. A képzés magyar nyelven folyik.
 3. Három év sikeres elvégzése után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező hallgatók megkapják a francia  MOD’ART International  "Styliste Designer Mode" magánfőiskolai diplomáját. Ez a szakmában széles körben elismert nem államilag akkreditált diploma.
 4. A hallgató jogosult:
 • a tanulmányi foglalkozások látogatására;
 • évközi munkáinak rendszeres értékelésére osztályzat és szóbeli formában is;
 • rendszeres és teljes körű tájékoztatásra az oktatási programról, a határidőkről, a követelményekről;
 1. A hallgató köteles:
 • megismerni, tudomásul venni és betartani a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot;
 • részt venni a tanulmányi foglalkozásokon;
 • határidőre elvégezni és beadni a meghatározott feladatokat;
 • határidőre befizetni az aktuális tandíjat;
 • óvni az iskola eszközeit, felszereléseit és infrastruktúráját;
 • betartani az alapvető viselkedési és higiéniai normákat.
 • aktívan részt venni az iskola tanév végi bemutató rendezvényén;
 • Én azt írnám, hogy a diploma védéssel kapcsolatos rendezvényeken, illetve az iskola fontos szakmai rendezvényein.
 1. Károkozás esetén a hallgatót anyagi felelősség terheli. Az okozott kár teljes mértékben a hallgatót terheli.
 2. Súlyos kötelességszegés esetén a hallgató figyelmeztetésben részesül, majd további kötelezettségszegés esetén a neve törlésre kerül a hallgatói névsorból.
 3. Az iskolába behozott értékekért az iskola nem vállal felelősséget. 


 1. A tanulmányok halasztása


 1. Lehetőség van arra, hogy a hallgató két alkalommal  felfüggessze tanulmányait, halasztást kérhet.
 2. Halasztás esetén a hallgató a következő évfolyamhoz tud csatlakozni. Az oktatási struktúra csak egy év halasztást tesz lehetővé.
 3. A halasztási kérelmet megindokolva írásban kell beadni a Mod’Art International, Hungary főigazgatónak, aki a kérelmet elbírálja, engedélyezheti, vagy ha a kérést nem találja indokoltnak, akkor elutasíthatja.
 4. A halasztási kérelmet két szemeszter között lehet beadni és engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytatja tanulmányait. 
 • őszi szemeszter halasztása esetén ez legkésőbb augusztus 15-ig;
 • tavaszi szemeszter halasztása esetén január 15-ig kell kérvényeznie.
 • a megadott határidőn túli halasztási kérelem esetén a befizetett tandíj előleg visszatartásra kerül, amely a következő aktív szemeszter tandíjába beszámítódik.
 1. Engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytathatja tanulmányait.
 2. A halasztás ideje alatt a tanulmányi jogviszony szünetel.


1.3.    Átiratkozás más iskolából

 1. A hallgatók a Budapesten megkezdett tanulmányokat automatikusan, különbözeti vizsga nélkül folytathatják Párizsban a Mod’Art International Paris-ban ugyanazon a ponton, ahol tanulmányaikat Budapesten megszakították. Egyedüli követelmény a francia nyelv megfelelő ismerete.
 2. Más egyetemről történő átjelentkezés:
 • csak a képzési profilnak megfelelő szakokról lehetséges;
 • mellékelni kell az eddig elvégzett tanulmányok dokumentumait, osztályzatait, oktatási programját és be kell mutatni minél több korábban elkészített egyéni munkát;
 • a Mod’Art International Hungary tanszékvezető javaslatára a főigazgató dönt arról, hogy lehetséges-e az átvétel, és ha igen, melyik szemeszterre.

2. Tanulmányi rend

2.1.    Időbeosztás

 1. Alapképzés
 • A képzés nappali tagozaton (reggel 8 órától este 9 óráig) három tanulmányi évben történik. 
 • A tanév őszi (szeptember-december) és tavaszi (február-május) szemeszterből áll.
 • A szemeszterek időtartama 12 hét.


 1. Csoportlétszám 
 • A maximális csoportlétszám 20 fő;
 • A minimális csoportlétszám 6 fő. Ha egy csoport létszáma 6 fő alá csökken, akkor a Mod’Art International Hungary nem köteles a csoport elindítására. Ebben az esetben a hallgatók egy év halasztás után csatlakoznak a következő évfolyamhoz. Ez a kényszerű halasztás nem számít bele az 1.2. pontban megjelölt maximális halasztási lehetőségbe.
 1. A foglalkozások (tanórák) időtartama 45 perc. Lehetőség van az órák összevonására. A foglalkozások időtartamának pontos betartása mind a hallgató, mind az oktató számára kötelező.
 2. A foglalkozásokon jelenléti ív készül. A jelenléti ívet az óra elején a hallgatók töltik ki és a tanár aláírásával igazolja. 15 percnél hosszabb késés hiányzásnak számít. 
 3. Az igazolt jelenlét a teljes tanórán való részvételt jelenti.


2.2.    Eszközök, felszerelések

 1. A hallgató a tanórákon és a tanórákon kívül saját felelősségére használhatja az iskola eszközeit (varrógépek, vasalók, számítógépek stb.) Ennek feltétele egy írásbeli felelősségvállaló nyilatkozat.
 2. A varróműhely raktárában található anyagok és varrókellékek használatához minden alkalommal külön engedélyt kell kérni a tanszékvezetőtől vagy a szaktanártól.
 3. A Rajz, a Tervezés és a Szerkesztés–modellezés órákon műhelymunka folyik. A hallgató csak akkor tud megfelelő oktatásban részesülni, ha magával hozza a tanárok által kért eszközöket, felszereléseket, gyűjtéseket, vázlatokat, terveket stb. Ezek hiányában a hallgató részt vehet az órán, azonban az oktatást és a társait nem hátráltathatja. A hallgatónak figyelembe kell vennie, hogy az osztályzásnál a tárgyi felkészültség is beleszámít az értékelésbe. 


2.3. Szakmai gyakorlat

 1. Az alapdiploma programban minden tanév végén minden hallgató köteles szakmai gyakorlaton részt venni.
 2. A szakmai gyakorlatot a nyári szünetben, a következő tanév megkezdése előtt kell teljesíteni.
 3. A szakmai gyakorlat időtartama az első, második év után legalább egy hónap, harmad év után legalább két hónap.
 4. A szakmai gyakorlat megszervezése és teljesítése a hallgató feladata és felelőssége. 
 5. A szakmai gyakorlat helyszíne
 • A szakmai gyakorlatra bármelyik EU országban sor kerülhet, akár külföldön, akár Magyarországon. EU-n kívüli országban végzett szakmai gyakorlathoz külön engedély szükséges. 
 • A szakmai gyakorlat helyszíne lehet bármilyen divattal kapcsolatos cég vagy intézmény. 
 1. A foglalkoztatás feltételei
 • A hallgató egyénileg állapodik meg az őt foglalkoztató céggel a feltételekben. 
 • A Mod’Art a hallgató kérésére segítséget nyújt a szakmai gyakorlat helyszínének kiválasztásához.
 • A szakmai gyakorlattal kapcsolatos költségek (utazás, szállás, étkezés) a hallgatót terhelik.
 1. Feladat 

A hallgató a szakmai gyakorlat folyamán a divatszakmával kapcsolatos, a Mod’Art-ban tanultaknak megfelelő feladatokat kell, hogy ellásson egyénileg, illetve csapatban. Csak az a munkavégzés fogadható el szakmai gyakorlatnak, amely megfelel ennek a feltételnek. 

 1. Beszámoló
 • A szakmai gyakorlat végeztével a hallgató köteles leadni beszámolót a gyakorlatról. A beszámoló egy szöveges, képekkel, fotókkal, egyéb dokumentumokkal illusztrált pdf dokumentum, amely tartalmazza, a szakmai gyakorlatának részleteit, ennek tartalmi és formai követelményei a „Szakmai Gyakorlatot Beszámoló Formai Követelmények” dokumentumban található.
 • A hallgatót foglalkoztató cég szakmai gyakorlati igazolást készít a Mod’Art számára, amely tartalmazza, hogy mikortól meddig, milyen feltételekkel alkalmazta a hallgatót, milyen feladatokat adott neki, mennyire van megelégedve munkájával és hogyan értékeli szaktudását.
 • A hallgató prezentálja a szakmai gyakorlatát.
 • Az első és második év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember 1. 
 • A harmadik év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember 30.
 • A beszámolót a tanszékvezető értékeli.
 • Az első és a második év után az kezdheti meg a következő tanévet, akinek a szakmai gyakorlatát a tanszékvezető elfogadta.
 • A harmadik év után csak az a hallgató kaphatja meg a francia magán főiskolai diplomáját, akinek a gyakorlatát a tanszékvezető elfogadta.


2.4 Nyelvi követelmények 

 1. A diploma megszerzésének feltétele legalább egy középfokú komplex nyelvvizsga,  amelynek a szintje minimum B2 CEFR besorolás szerint (Common European Framework of Reference)
 2. A hallgató tanulmányai befejezése, vagyis a sikeres diplomavizsga után két év türelmi időt kap a nyelvvizsga megszerzésére.
 3. A nyelvvizsga bármely hazai vagy külföldi akkreditált nyelvvizsga központban letehető.


2.5.    Képzési tananyagok

 1. A képzés szakmai színvonala és az oktatási minősége megegyezik Budapesten és Párizsban.
 2. A tanárok rendszeres ellenőrzése
 • az tanszékvezető látogatja az előadásokat és a gyakorlatokat; 
 • az tanszékvezető  az oktatás minőségét és tartalmát, szükség esetén javaslatot tesz a változtatásra. 
 1. A hallgatók minden szemeszter végén kérdőív formájában név nélkül nyilatkozhatnak a tanárokról, a képzés minőségéről és a tartalomról. A kérdőívek részletes kiértékelésre kerülnek és a hallgatói véleményeket figyelembe vesszük a program továbbfejlesztése során. 
 2. Minden tanév előtt megtörténik az oktatási program áttekintése, az előző év tapasztalatai alapján a szükséges változtatások végrehajtása. A Mod’Art Hungary  szorosan követi a tananyag és a gyakorlati feladatok változásait, amelyeket a Mod’Art Paris bevezet.

2.6    Az iskolai munkák felhasználása

 1. A hallgató által iskolai feladatként elvégzett munkák a hallgató és a Mod’Art  szellemi  tulajdonát képezik. Minden szerzői jog a hallgatót illeti meg.
 2. Az iskola jogosult a hallgató legjobb munkáiból másolatot kérni és azokat belső dekorációs, vagy marketing célokra (honlap, Facebook, Instagram, nyílt nap, reklám, sajtó publikáció stb.) felhasználni.
 3. A hallgató köteles a munkáit “kommunikációs követelmények és kritériumok” dokumentumban meghatározott módon az iskola részére leadni.
 4. A hallgató a diplomamunkáját, annak megvédése előtt nem publikálhatja (nyilvános portfolión, vagy social media felületeken, és egyéb platformokon)
 5. A hallgató nem korlátozhatja az iskolát a munkáinak felhasználásában, nem tagadhatja meg munkái átadását, nem szabhat anyagi vagy egyéb feltételeket.
 6. Az iskola kizárólag saját dekorációs vagy reklám céljaira, a hallgató nevének feltüntetésével használhatja a hallgató munkáit. 


3.    Vizsgarend

3.1.    Osztályzatok


 1. Az osztályozás 1 – 20 skálán történik az alábbiak szerint 

18 – 20 kitűnő
16 – 17 jeles (kiemelkedő)
14 – 15 jó (jól megfelelt)
12 – 13 közepes (megfelelt)
10 – 11 elégséges
10 alatt elégtelen 

 1. Egy-egy tantárgyból megengedhető a 12 alatti osztályzat, de a szemeszter teljesítéséhez átlagosan legalább 12-es osztályzatot kell elérni.
 2. Amennyiben a hallgató egy tantárgyból nem éri el a 8-as átlagot, a vezető szaktanárok döntése alapján az adott tantárgyból pótvizsgáznia vagy a kurzus ismétlése szükséges. 
 3. Tanulmányait ebben az esetben is folytathatja, azonban a diplomavizsgára csak az a hallgató engedhető, akinek az átlaga minden tárgy esetében eléri a  8 pontot.


3.2.    Számonkérés

 1. A tantárgyi követelményekről és az értékelés módjáról a szemeszter elején a szaktanár tájékoztatja a hallgatókat. Az értékelés módja a szaktárgyi sajátosságoknak megfelelően tantárgyanként eltérhet egymástól.
 2. A hallgatók minden tantárgyból feladatokat végeznek el,és/vagy dolgozatokat ír amelyekre osztályzatokat kapnak.
 3. A hallgató a feladatok elkészítésére határidőket kap a szaktanároktól.
 4. A feladatokat a hallgatóknak határidőre kell elkészíteni: 
 • A határidőt a szaktanár állapítja meg;
 • Az egy hét késéssel leadott munkákra legfeljebb 12-es osztályzat adható. A két hét késéssel leadott munkákra legfeljebb 8-as osztályzat adható.
 • igazolt hosszantartó betegség, kórházi kezelés egyedi elbírálás alá esik, ilyen esetben a hallgató mentesülhet a határidők betartása alól.
 1. Kipakolás
 • a szemeszter lezárásaként a hallgató a félév során készült legjobbnak tartott munkáiból kiállítást készít;
 • ezen kívül mellékeli összes elvégzett feladatát, vázlatkönyvet, dokumentációt, gyűjtést;
 • a hallgatók kipakolását a vizsgabizottság egyenként megvizsgálja, és nyilvánosan értékeli;
 • a kipakolás leszedéséről, elviteléről az iskola által kitűzött időpontban a hallgató köteles gondoskodni.
 1. Vizsga 
 • Az első tanév végén a hallgató az egyhetes vizsgaidőszak során vizsgafeladatot készít. A vizsgafeladat kiadásánál és a vizsga során kötelező a személyes részvétel. A vizsgán a késés nem megengedett.
 • A második tanév végén a hallgató a kéthetes vizsgaidőszak során  vizsgafeladatot készít. A vizsgafeladat kiadásánál és a vizsga során kötelező a személyes részvétel. A vizsgán a késés nem megengedett.
 • A hallgató minden szemeszter végén minden tantárgyból az osztályzatain kívül szöveges írásbeli értékelést is kap.
 • A szemeszter csak a hallgató rendszeres jelenléte esetén fogadható el. Nem vizsgáljuk a hiányzások okát, ezért nem szükséges orvosi vagy egyéb igazolásokat bemutatni. A szemeszter teljesítésének feltétele az, hogy a hiányzás összesen nem haladhatja meg az összes tanóra 20 %-át. Huzamosabb betegség esetén halasztási kérelem adható be.
 • Ha a hallgató hiányzása a szemeszter során kis mértékben meghaladja az összes óraszám 20 %-át, akkor a Tantestület mérlegel, és dönt arról, hogy az illető hallgató vizsgára bocsátható-e vagy nem. Ha a Tantestület úgy dönt, hogy az érintett hallgató nem bocsátható vizsgára, akkor a hallgató halasztást kérhet és megismételheti a szemesztert. 
 • Az igazolt jelenlét a teljes tanórán való részvételt jelenti.


3.3.    A tanulmányi átlageredmény kiszámítása

 1. Első félév: tantárgyi átlag + kipakolás jegy átlaga;
 2. Második félév: első félév átlaga + második félév tantárgyi átlaga + kipakolás jegy + vizsga jegy átlaga;
 3. Az első és második  év végi vizsgát és kipakolást a magyar tanárokból, a magyar tanszékvezetőből és esetlegesen a francia szakreferensből álló zsűri osztályozza.
 4. A francia iskola szakreferense évente legalább egyszer vizsgáztat, ekkor az összes diák munkáját értékeli.
 5. A végzős diákok év végi átlageredményének kiszámítása: első félév átlaga (tantárgyi átlag+kipakolás átlaga) +második félév tantárgyi átlaga+diploma zsűri osztályzat.
 6. A diplomavizsgán a zsűri a francia szakreferensből, a magyar tanszékvezetőből és a magyar divatszakma jelentős képviselőiből áll.


3.4.    Diploma kollekció

 1. A hallgató a harmadik év végén 4-6 darabból álló diploma kollekciót készít. A kollekció darabszáma évenként változhat
 2. A kollekció nyilvánosan bemutatásra kerül, és francia illetve magyar szakemberekből álló zsűri értékeli.
 3. A kollekció bemutatása történhet az iskolában, vagy külső helyszínen. Külső helyszín választása nem kötelező, ez az évfolyam közös döntése. Amennyiben külső helyszínen történik a bemutató a következő szabályok érvényesek:
 • A diploma divatbemutatót a diplomázó osztály szervezi meg az iskola segítségével és beleegyezésével.
 • A divatbemutató összes költségét a diplomázó osztály közösen vállalja.
 • A helyszín, a zene, a modellek stb. kiválasztásánál az iskolának vétójoga van, az összes szervezéssel kapcsolatos információt a diákoknak meg kell osztaniuk az iskola vezetőségével.
 • A divatbemutató szervezéséből minden diplomázó hallgatónak ki kell vennie a részét.
 • A hallgatók együtt osztják be a maguk között, hogy ki melyik részét végzi a szervezésnek és ennek a részfeladatnak az elvégzése az ő felelőssége, amiről folyamatosan be kell számolnia az iskolának és a társainak.
 • A diploma divatbemutatóra az iskola által összeállított időbeosztás és lebonyolítási folyamat érvényes, ettől egyetlen hallgató sem térhet el.
 • A diploma kollekciók bemutatása a Mod'Art Hungary neve alatt fut, de az esemény minden kommunikációs felületén minden hallgató neve és márkája megemlítésre kerül.
 • Hallgató az iskola beleegyezése nélkül nem állíthat össze és nem küldhet senkinek sajtóanyagot, vagy értesítést az eseményről.
 • A divatbemutató lebonyolításában az alsóbb évfolyamok és a Divatmenedzsment szak hallgatói is részt vesznek. 
 • A bemutató napján sem a hallgató sem a modell nem hagyhatja el a bemutató helyszínét, illetve illetéktelen személy nem tartózkodhat a helyszínen;
 • ha a hallgató nem vesz részt a divatbemutatón, az 10 óra hiányzásnak minősül és pótvizsgát von maga után.3.5.    Bukás 


Bukás az, ha a részosztályzatok átlaga nem éri el a 12 pontot.

 1. Amennyiben a hallgató egy tantárgyból nem éri el a 8-as átlagot, a vezető szaktanárok döntése alapján az adott tantárgyból pótvizsgáznia vagy a kurzus ismétlése szükséges. Tanulmányait ebben az esetben is folytathatja, azonban a diplomavizsgára csak az a hallgató engedhető, akinek az átlaga minden tárgy esetében eléri a  8 pontot.
 • A tantárgyismétlés, illetve külön kötelező óraigénylés esetén a megfizetendő díjat az iskola határozza meg.
 • Óraigénylés esetén 10.000 ft/ óra
 • Tantárgyismétlés esetén a tanévre vonatkozó tandíj 20 %-a
 1. Az őszi szemeszter végén a bukás súlyos figyelmeztetés, de nem jelent kizárást, megkezdhető a tavaszi szemeszter.
 2. Az őszi és tavaszi szemeszterben sem éri el tanulmányi átlag a 12 pontos átlagot, akkor az adott évet meg kell ismételnie.
 3. A hallgatónak legfeljebb egy évismétlésre van lehetősége. Amennyiben a hallgatónak egynél többször kell évet ismételnie, a főigazgató és a tanszékvezető eldöntik, hogy folytathatja-e tanulmányait, és amennyiben igen, melyik évfolyamhoz tud csatlakozni.
 4. A tavaszi szemeszter végén bukás esetén lehetőség van pótvizsgára:
 • pótvizsgázni legfeljebb két tantárgyból lehet;
 • pótvizsgázni csak akkor lehet 8-as átlag alatti tantárgyi átlaggal, ha a bizonyítványban csak egy ilyen tantárgy található és az éves átlag meghaladja a 12-es eredményt. Ha a hallgatónak legalább két tantárgyból van 8-as alatti tantárgyi átlaga évet kell ismételnie.
 • a pótvizsga ideje augusztus hónap;
 • pótvizsga díj tantárgyanként az aktuális tandíj forint részének 5 %-a;
 • pótvizsga esetén az értékelés csökkentett pontszámú az alábbiak szerint

* 16 és 16+ helyett 14
* 15 – 14 helyett 13
* 13 – 12 helyett 12
* 12 – alatt nincs levonás

 • a pótvizsga eredménye felülírja az adott tantárgy évközi osztályzatait;
 • sikeres a pótvizsga akkor, ha a pótvizsga eredményekkel együtt a tanulmányi átlag 12 pont fölötti és nincs 8-as alatti tantárgyi eredmény. 
 1. Sikeres pótvizsga esetén megkezdhető a következő tanév.
 2. Sikertelen pótvizsga esetén meg kell ismételni a szemesztert. Ha a hallgató az őszi félévben is bukott, akkor a teljes tanévet kell megismételnie.
 3. Megbukni és tanévet ismételni csak egyszer lehet. A második bukás esetén a hallgatótól végleg megválunk, töröljük a hallgatói névsorból.
 4. A harmadik tanév bukási szabályai eltérnek az első két év szabályaitól
 • az őszi féléves tanulmányi eredménynek el kell érnie a 12-es átlagot és tantárgyanként a minimum 8-as osztályzatot, különben meg kell ismételni a félévet.
 • az első féléves vizsga alkalmával be kell mutatni a majdani záróvizsga kollekció témáját, a kész gyűjtésfüzeteken és a kész moodboardokon keresztül. A téma elfogadása feltétele a tavaszi (utolsó) félév megkezdésének.
 • A záróvizsga kollekció készítése során legfeljebb két alkalommal lehet hiányozni a konzultációs órákról, ennél több hiányzás esetén a félévét nem tudjuk elfogadni, azt meg kell ismételni. 


4. Tanulmányok folytatása 

 1. A hallgatóknak lehetősége van Párizsban a Mod’Art International Paris francia anyaiskolában folytatni tanulmányaikat. 
 2. Párizsban megszerezhető fokozatok (francia RNCP diploma):

 

 • A hallgatónak a 3 év budapesti tanulmányaik után, lehetőségük van a 4. tanévet Párizsban, a Mod’Art International Paris-ban folytatni.
 • A francia Mod’Art International 4.évének sikeres elvégzése után a hallgató jogosult a francia állam által akkreditált RNCP 6 diplomára, melynek megnevezése: “Styliste Designer Modes”
 • Továbbá megkapja a Université de Perpignan via Domitia “Mode, luxe et art de vivre” francia állami diplomáját.
 • A francia Mod’Art International 5.évének sikeres elvégzése és az 1 hónapos francia iskola által szervezett workshop elvégzése és a vizsgák letétele után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező hallgatók megkapják a francia MOD’ART  a francia állam elismert RNCP 7 szintű Master diplomát, melynek megnevezése Manager International en Industries du Luxe et de la Mode”
 • Az RNCP diplomák megszerzéséért alapképzést követően a párizsi kiutazás minimális létszáma 10 fő. Ez alatti létszám esetén a következő évben a következő évfolyamhoz lehet csatlakozni. (a kiutazás, szállás és minden egyéb ezzel kapcsolatos költség a hallgatót terheli)
 • Hivatkozás és információk a francia RNCP-ről és felsőoktatási rendszerről

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/20443/

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/national-qualifications-framework_en

https://www.campusfrance.org/fr


 1. Tanulmányok folytatása Magyarországon
 • Három év sikeres elvégzése után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező hallgatók megkapják a francia  Mod’Art International Paris “Bachelor styliste-modéliste” magánfőiskolai  diplomáját. Ez a francia állam által elismert, de nem államilag akkreditált diploma.
 •  Ez a diploma Magyarországon és az EU további országaiban továbbtanulásra ad lehetőséget. A magyar állami egyetemeknek saját hatáskörébe tartozik, és önállóan döntést hoznak arról, hogy milyen külföldi felsőoktatási vagy felsőfokú oklevelet fogadnak el továbbtanulás céljából.

„Az Fkr. 17/A. § (1) bekezdése értelmében a központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező az érettségi bizonyítványa és a felsőfokú oklevele által tanúsított végzettségi szint elismerésére vonatkozó, továbbtanulási célból indított, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény II. fejezete szerinti eljárásra az a felsőoktatási intézmény rendelkezik hatáskörrel, amelyiket a jelentkező a jelentkezési kérelmében az első sorban jelölt meg.”


5. Záró rendelkezés

Jelen szabályzat 2021. szeptember 1-én lép hatályba. Érvényes visszavonásig.