Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Divattervezés
A Mod’Art International, Hungary Zrt. A Mod’Art International Paris kizárólagos képviselője, amely a francia főiskola Stylisme et Modélisme (Divattervezés) oktatási programját hajtja végre. A szakmai célok, a képzés struktúrája, a tantárgyak, a feladatok nagy része, a számonkérés rendszere és a megszerezhető diploma megegyezik Budapesten és Párizsban a párhuzamos képzésen.

1. A tanulmányok
1.1.      Jogok és kötelességek

1.     A tanulmányi jogviszony a sikeres felvételi vizsga után a Felnőttképzési szerződés aláírása és az első tandíj befizetésekor jön létre.

2.     A beiratkozott hallgatók négyéves nappali tagozatos főiskolai szintű képzésen vesznek részt Budapesten. A képzés magyar nyelven folyik.

3.     Záródokumentumok:

·        Három év budapesti intézményi képzéssikeres elvégzése, sikeres záróvizsga és diplomavédés (a kollekcióbemutatásával) után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező hallgatók megkapják a francia  Mod’Art International "Bachelor Stylisme et Modélisme "magán főiskolai  intézményi (nem államilag akkreditált) diplomáját.

·        A negyedik budapesti tanulmányi év utána Magyar Intézmény azon diákjai, akik sikeres vizsgát tesznek Párizsban,megszerezhetik a francia állam által elismert és a Mod’Art International által kiadott 6. szintű „Styliste Designer Mode” RNCP Diplomát(a franciaországi elismertségnek megfelelő Master I.). A Magyar Intézmény diákjainak a negyedik évben részt kell venniük egy 6 (hat)hónapos „workshop”-on Párizsban, majd a Francia intézményben szervezett RNCP Diploma védés után 6 (hat) hónapos szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük,a hallgató által kiválasztott szakmai helyszínen, amely vagy Magyarország,Franciaország vagy külföld (beleértve a gyakornoki oktató értékelését és a gyakorlati/tevékenységi összegzést is).

·        A workshopon és a diplomavédésen való részvételhez a Magyar Intézmény hallgatóinak folyékonyan kell beszélniük angolul, mivel ezek a programok angol nyelven zajlanak.

·        A diplomákért, a diplomá kminősítéséért a Mod’Art International Paris vállal felelősséget.

 

4.     A hallgató jogosult:

●      a tanulmányi foglalkozások látogatására;

●      évközi munkáinak rendszeres értékelésére osztályzat és szóbeli formában is;

●      rendszeres és teljeskörű tájékoztatásra az oktatási programról, a határidőkről, a követelményekről;

 

5.     A hallgató köteles:

●      megismerni, tudomásul venni és betartani a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot;

●      részt venni a tanulmányi foglalkozásokon;

●      határidőre elvégezni és beadni a meghatározott feladatokat;

●      határidőre befizetni az aktuális tandíjat;

●      óvni az iskolaeszközeit, felszereléseit és infrastruktúráját;

●      betartani az alapvető viselkedési és higiéniai normákat.

●      aktívan részt venni a diplomavédéssel kapcsolatos rendezvényeken, illetve az Iskola fontos szakmai rendezvényein.

 

6.     Károkozás esetén a hallgatót anyagi felelősség terheli. Az okozott kár teljes mértékben a hallgatót terheli.

7.     Súlyos kötelességszegés esetén a hallgató figyelmeztetésben részesül, majd további kötelezettségszegés esetén a neve törlésre kerül a hallgatói névsorból.

8.     Az iskolába behozott értékekért az iskola nem vállal felelősséget.

9.     A hallgató tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítási járulékát az Iskola nem fedezi, az a hallgató saját felelőssége.

10.  A hallgató tudomásul veszi, hogy diploma kollekcióját,valamint diplomaprezentációjának anyagát a diplomavédése előtt nem kommunikálhatja nyilvánosan (online portfóliók, közösségi média platformok, honlap etc.).

 

1.2.      A tanulmányok halasztása

1.     Lehetőség van arra, hogy a hallgató egy alkalommal  felfüggessze tanulmányait, halasztást kérhet.

2.     Halasztás esetén a hallgató a következő évfolyamhoz tud csatlakozni. Az oktatási struktúra csak két évhalasztást tesz lehetővé.

3.     A halasztási kérelmet megindokolva írásban kell beadni a Mod’Art International, Hungary főigazgatónak, aki a kérelmet elbírálja, engedélyezheti, vagy ha a kérést nem találja indokoltnak,akkor elutasíthatja.

4.     A halasztási kérelmet két szemeszter között lehet beadni és engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytatja tanulmányait.

●      őszi szemeszter halasztása esetén ez legkésőbb augusztus 15-ig;

●      tavaszi szemeszter halasztása esetén január 15-ig kell kérvényeznie.

●      a megadott határidőn túli halasztási kérelem esetén a befizetett tandíj előleg visszatartásra kerül, amely a következő aktív szemeszter tandíjába beszámítódik.

5.     Halasztási kérelmet a tanulmányi időszak alatt, szemeszter közben nem lehet beadni, ha mégis halasztásra kerül sor, az adott szemesztert meg kell ismételni.

6.     Engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytathatja tanulmányait.

7.     A halasztás ideje alatt a tanulmányi jogviszony szünetel.

 

1.3.    Átiratkozásmás iskolából

1.     Más egyetemről történőátjelentkezés:

●             csak a képzési profilnak megfelelőszakokról lehetséges;

●             mellékelni kell az eddig elvégzett tanulmányok dokumentumait, osztályzatait, oktatási programját és be kell mutatni minél több korábban elkészített egyéni munkát;

●             a Mod’Art International Hungary tanszékvezető javaslatára a főigazgató dönt arról, hogy lehetséges-e az átvétel, és ha igen, melyik szemeszterre.

 

2.Tanulmányi rend
2.1.      Időbeosztás

1.     Alapképzés

●      A képzés nappali tagozaton (reggel 8 órától este 9 óráig) négy tanulmányi évben történik.

●      A tanév két félévből, őszi és tavaszi szemeszterből áll.

●      A tanév szorgalmi és vizsgaidőszakból áll.

●      A szorgalmi időszak az őszi félévben szeptember-decemberig tart, a tavaszi félévben februártól májusig.

●      A vizsgaidőszak az őszi félévben december-januárban, a tavaszi félévben május-júniusban van.

●      A szorgalmi időszakok időtartama 12 hét.

●      A 4.tanév végi 4-6 hetes workshop és az RNCP Diplomavédés és egyéb szakmai feltételrendszer kialakítása a Modart International Paris kompetenciájába tartozik.

 

2.     Csoportlétszám

●      A maximális csoportlétszám 25 fő;

●      A minimális csoportlétszám 6 fő. Ha egy csoport létszáma 6 fő alá csökken, akkor a Mod’Art International Hungary nem köteles a csoportelindítására. Ebben az esetben a hallgatók egy év halasztás után csatlakoznak a következő évfolyamhoz. Ez a kényszerű halasztás nem számít bele az 1.2. pontban megjelölt maximális halasztási lehetőségbe.

3.     A foglalkozások (tanórák) időtartama 45 perc. Lehetőség van az órák összevonására. A foglalkozások időtartamának pontos betartása mind a hallgató, mind az oktató számára kötelező.

4.     A foglalkozásokon jelenléti ív készül. A jelenléti ívet az óra elején a tanár tölti ki és a tanár aláírásával igazolja. 15 percnél hosszabb késés hiányzásnak számít. Három késés a tanórákról egy igazolatlan órának számít.

5.     Az igazolt jelenlét a teljes tanórán való részvételt jelenti.

 

2.2.    Eszközök,felszerelések

1.     A hallgató a tanórákon és a tanórákon kívül saját felelősségére használhatja az iskola eszközeit(varrógépek, vasalók, számítógépek stb.) Ennek feltétele egy írásbeli felelősségvállaló nyilatkozat. A gépek jó működésének feltétele, hogy a hallgató rendeltetésszerűan használja és vigyáz rá.

2.     A varróműhely raktárában találhatóanyagok és varrókellékek használatához minden alkalommal külön engedélyt kell kérni a Tanszékvezetőtől vagy a szaktanártól.

3.     A Rajz, a Tervezés és a Szerkesztés–modellezés órákon műhelymunka folyik. A hallgató csak akkor tud megfelelő oktatásban részesülni, ha magával hozza a tanárok által kért eszközöket, felszereléseket, gyűjtéseket, vázlatokat, terveket stb. Ezek hiányában a hallgató részt vehet az órán, azonban az oktatást és a társait nem hátráltathatja. A hallgatónak figyelembe kell vennie, hogy az osztályzásnál a tárgyi felkészültség is beleszámít az értékelésbe.

 

2.3. Szakmai gyakorlat

1.  Az alapdiploma programban minden tanév végén minden hallgató köteles szakmai gyakorlaton részt venni.

2.  A szakmai gyakorlatot a nyári szünetben, a következő tanév megkezdése előtt kell teljesíteni.

3.  A szakmai gyakorlat időtartama az első, második év után legalább egy hónap, harmadik év után három hónap.

4.  A francia állami RNCP diplomamegszerzéséhez szükséges gyakorlat a 4.tanévben 6 hónap időtartamú.

5.  A szakmai gyakorlat megszervezése és teljesítése a hallgató feladata és felelőssége.

6.  A szakmai gyakorlat helyszíne

●        A szakmai gyakorlatra bármelyik EU országban sor kerülhet, akár külföldön, akár Magyarországon. EU-n kívüli országban elvégzett szakmai gyakorlathoz külön engedély szükséges.

●        A szakmai gyakorlat helyszíne lehet bármilyen divattal kapcsolatos cég vagy intézmény.

7.  A foglalkoztatás feltételei

●        a szakmai gyakorlatot teljeskörűen a hallgató szervezi meg

●        A hallgató egyénileg állapodik meg az őt foglalkoztató céggel a feltételekben

●        A Mod’Art a hallgató kérésére segítséget nyújt a szakmai gyakorlat helyszínének kiválasztásához.

●        A szakmai gyakorlattal kapcsolatos költségek (utazás, szállás, étkezés) a hallgatót terhelik.

8.  Feladat

A hallgató a szakmai gyakorlat folyamán a divatszakmával kapcsolatos, a Mod’Art-ban tanultaknak megfelelő feladatokat kell ellátnia egyénileg, illetve csapatban. Csak az a munkavégzés fogadható el szakmai gyakorlatnak, amely megfelel ennek a feltételnek.

 

9.            Beszámoló

●      A szakmai gyakorlat végeztével a hallgató köteles leadni beszámolót a gyakorlatról. A beszámoló egy szöveges,képekkel, fotókkal, egyéb dokumentumokkal illusztrált pdf dokumentum, amely tartalmazza, a szakmai gyakorlatának részleteit, ennek tartalmi és formai követelményei a „Szakmai Gyakorlatot Beszámoló Formai Követelmények”dokumentumban található.

●      A hallgatót foglalkoztató cégszakmai gyakorlati igazolást készít a Mod’Art számára, amely tartalmazza, hogy mikortól meddig, milyen feltételekkel alkalmazta a hallgatót, milyen feladatokat adott neki, mennyire van megelégedve munkájával és hogyan értékeli szaktudását.

●      A hallgató prezentálja a szakmai gyakorlatát.

●      Az első és második év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember 1.

●      A harmadik év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember 30.

●      A beszámolót a tanszékvezető értékeli.

●      Az első és a második év után az kezdheti meg a következő tanévet, akinek a szakmai gyakorlatát a tanszékvezető elfogadta.

●      A harmadik év után csak az a hallgató kaphatja meg a francia magán főiskolai diplomáját, akinek a gyakorlatát a tanszékvezető elfogadta.

●      Negyedik évet követően a francia RNCP 6-os szintű diploma megszerzéséhez vagy Magyarországon vagy külföldön 6 hónapos szakmai gyakorlaton kell a hallgatóknak részt venniük.

 

2.4 Nyelvi követelmények

1.       A diploma megszerzésének feltétele legalább egy középfokú komplex nyelvvizsga élő nyelvből,  amelynek a szintje minimum B2 CEFR besorolás szerint (Common European Framework of Reference)

2.       A hallgató tanulmányai befejezése,vagyis a sikeres diplomavizsga után két év türelmi időt kap a nyelvvizsga megszerzésére.

3.       A nyelvvizsga bármely hazai vagy külföldi akkreditált nyelvvizsga központban letehető.

 

2.5.    Képzési tananyagok

1.     A képzés szakmai színvonala és az oktatási minősége megegyezik Budapesten és Párizsban.

2.     A tanárok rendszeres ellenőrzése

●      a tanszékvezető látogatja az előadásokat és a gyakorlatokat;

●      a tanszékvezető  folyamatosan ellenőrzi az oktatás minőségét és tartalmát, szükség esetén javaslatot tesz a változtatásra.

3.     A hallgatók minden szemeszter végén kérdőív formájában név nélkül nyilatkozhatnak a tanárokról, a képzésminőségéről és a tartalomról. A kérdőívek részletes kiértékelésre kerülnek és a hallgatói véleményeket figyelembe vesszük a program továbbfejlesztése során.

4.     Minden tanév előtt megtörténik az oktatási program áttekintése, az előző év tapasztalatai alapján a szükséges változtatások végrehajtása. A Mod’Art International Hungary követi a tananyag és a gyakorlati feladatok változásait, amelyeket a Mod’Art International Paris bevezet.

 

2.6     Az iskolai munkák felhasználása

1.     A hallgató által iskolai feladatként elvégzett munkák a hallgató és a Mod’Art szellemi  tulajdonát képezik.Minden szerzői jog a hallgatót illeti meg.

2.     Az iskola jogosult a hallgató legjobb munkáiból másolatot kérni és azokat belső dekorációs, vagy marketingcélokra (honlap, Facebook, Instagram, nyílt nap, reklám, sajtó publikáció stb.)felhasználni.

3.     A hallgató köteles a munkáit“kommunikációs követelmények és kritériumok” dokumentumban meghatározott módon az iskola részére leadni.

4.     A hallgató a diplomamunkáját, annak megvédése előtt nem publikálhatja (nyilvános portfolión, vagy social media felületeken, és egyéb platformokon)

5.     A hallgató a munkáinak publikálása során köteles feltüntetni az iskola nevét, a konzulense nevét, továbbá teammunka esetén a teljes stáb nevét (fotós, modell, smink, haj).

6.     A hallgató nem korlátozhatja az iskolát a munkáinak felhasználásában, nem tagadhatja meg munkái átadását, nem szabhat anyagi vagy egyéb feltételeket.

7.     Az iskola kizárólag saját dekorációs vagy reklám céljaira, a hallgató nevének feltüntetésével használhatja a hallgató munkáit.

 

3.         Vizsgarend
3.1.      Osztályzatok

 

1.     Az osztályozás 1 – 20 skálán történik az alábbiak szerint

18 – 20 kitűnő
16 – 17 jeles (kiemelkedő)
14 – 15 jó (jól megfelelt)
12 – 13 közepes (megfelelt)
10 – 11 elégséges
10 alatt elégtelen

2.     Egy-egy tantárgyból megengedhető a 12 alatti osztályzat, de a szemeszter teljesítéséhez átlagosan legalább 12-es osztályzatot kell elérni.

3.     Amennyiben a hallgató egy tantárgyból nem éri el a 8-as átlagot, a szaktanárok és a tanszékvezető döntése alapján az adott tantárgyból pótvizsgáznia kell vagy a tantárgy ismétlése szükséges.

 

3.2.    Számonkérés,vizsga

1.     A tantárgyi követelményekről és az értékelés módjáról a szemeszter elején a szaktanár tájékoztatja a hallgatókat.Az értékelés módja a szaktárgyi sajátosságoknak megfelelően tantárgyanként eltérhet egymástól.

2.     A hallgatók minden tantárgyból feladatokat végeznek el, és/vagy dolgozatokat írnak, amelyekre osztályzatokat kapnak.

3.     A hallgató a feladatok elkészítésére határidőket kap a szaktanároktól.

4.     A feladatokat a hallgatóknak határidőre kell elkészíteni:

●             A határidőt a szaktanár állapítja meg;

●             Az egy hét késéssel leadott munkákra legfeljebb 12-es osztályzat adható. A két hét késéssel leadott munkákra legfeljebb 8-as osztályzat adható.

●             igazolt hosszantartó betegség,kórházi kezelés egyedi elbírálás alá esik, ilyen esetben a hallgató mentesülhet a határidők betartása alól.

 

5.     Kipakolás

●             a szemeszter lezárásaként a hallgató a félév során készült legjobbnak tartott munkáiból kiállítást készít;

●             ezen kívül mellékeli összes elvégzett feladatát, vázlatkönyvet, dokumentációt, gyűjtést;

●             a hallgató a kipakolás/vizsga előtt köteles az iskola részére elektronikusan is, a megadott formában leadni a munkáit;

●             a hallgatók kipakolását a vizsgabizottság egyenként megvizsgálja, és nyilvánosan értékeli;

●             a kipakolás leszedéséről,elviteléről az iskola által kitűzött időpontban a hallgató köteles gondoskodni.

 

6.     Vizsga

●         Az első tanév végén a hallgató az egyhetes vizsgaidőszak során vizsgafeladatot készít az iskolában. A vizsgafeladat kiadásánál és a vizsga során kötelező a személyes részvétel. A vizsgán a késés nem megengedett.

●         A második tanév végén a hallgató a kéthetes vizsgaidőszak során vizsgafeladatot készít az iskolában. A vizsgafeladat kiadásánál és a vizsga során kötelező a személyes részvétel. A vizsgán a késés nem megengedett.

●         A hallgató minden szemeszter végén minden tantárgyból az osztályzatain kívül szöveges írásbeli értékelést is kap.

●         A szemeszter csak a hallgatórendszeres jelenléte esetén fogadható el. Nem vizsgáljuk a hiányzások okát,ezért nem szükséges orvosi vagy egyéb igazolásokat bemutatni. A szemeszterteljesítésének feltétele az, hogy a hiányzás összesen nem haladhatja meg az összes tanóra 20 %-át, továbbá a hiányzás tantárgyanként nem haladhatja meg a 20%-ot. Huzamosabb betegség esetén halasztási kérelem adható be.

●         Ha a hallgató kis mértékben meghaladja az összes óraszám 20 %-át, vagy valamelyik tantárgyból a hiányzása meghaladja a tantárgyi óraszám 20 %-át, akkor a Tantestület mérlegel, és dönt arról, hogy az illető hallgató vizsgára bocsátható-e vagy nem. Ha a Tantestület úgy dönt, hogy az érintett hallgató nem bocsátható vizsgára, akkor a hallgatóhalasztást kérhet és megismételheti a szemesztert.

●         A hiányzás egyetlen tantárgyból sem nőhet 50 % fölé

●         Amennyiben valamelyik tantárgyból a hiányzás meghaladja az 50%-ot a tantárgy nem teljesített, ebben az esetben tantárgyismétlésre kerülhet sor.

●         Az igazolt jelenlét a teljes tanórán való részvételt jelenti.

 

3.3.    A tanulmányi átlageredmény kiszámítása

1.     Első félév: tantárgyi átlag +kipakolás jegy átlaga;

2.     Második félév: első félév átlaga +második félév tantárgyi átlaga + kipakolás jegy + vizsga jegy átlaga;

3.     Az első és második  év végi vizsgát és kipakolást a magyartanárokból, a magyar tanszékvezetőből és esetlegesen a francia szakreferensből álló zsűri osztályozza.

4.     A francia iskola szakreferense évente legalább egyszer vizsgáztat, ekkor az összes diák munkáját értékeli.

5.     A harmadik év végén az év végi átlageredményének kiszámítása: első félév átlaga  + második félév tantárgyi átlaga + diplomazsűri osztályzat.

6.     A diplomavizsgán a zsűri a francia szakreferensből, a magyar tanszékvezetőből és a magyar divatszakma jelentős képviselőiből áll.

 

3.4.    Diplomakollekció

1.     A diplomamunka elkészítéséről külön szabályzat rendelkezik, melyet az intézményvezető és a tanszékvezető határoz meg..

2.     A hallgató a harmadik év végén 4-6 darabból álló diploma kollekciót készít. A kollekció darabszáma évenként változhat

3.     A kollekció nyilvánosan bemutatásra kerül, és francia illetve magyar szakemberekből álló zsűri értékeli.

4.     A diploma kollekció a diplomaprezentáció részét képezi. A kollekció bemutatása az iskolában történik.A csoport közös döntése alapján a hallgatóknak lehetőségük van diplomakollekciójukat egy divatbemutató keretein belül bemutatni, azonban a hallgatók vállalják a felelősséget a divatbemutató teljes megszervezéséért és lebonyolításáért, valamint az ezzel járó anyagi költségek is a hallgatókat terhelik. A divatbemutató a csoport összes hallgatójának beleegyezésével valósulhat meg. Az eseményt az Iskola a közösségi oldalain, honlapján megjelenítheti.

5.     A hallgató diploma kollekcióját,diplomaprezentációjának anyagát a diploma védése előtt nyilvános felületeken(online portfólió, közösségi média, weboldal) nem kommunikálhatja.

 

3.5.      Bukás

1.     Bukás az, ha a részosztályzatok átlaga nem éri el a 12 pontot.

2.     Amennyiben a hallgató egy tantárgyból nem éri el a 8-as átlagot, a vezető szaktanárok döntése alapján az adott tantárgyból pótvizsgáznia kell vagy a tantárgy ismétlése szükséges. Pótvizsgára azonban az a hallgató nem engedhető, akinek egynél több tantárgyból van 8-as alatti átlaga, valamint az éves átlagának meg kell haladnia a 12-es eredményt. Diplomavizsgára csak az a hallgató engedhető, akinek az átlaga minden tárgy esetében eléri a 8 pontot.

 

●      A tantárgyismétlés, és pótvizsgadíját illetve külön kötelező óraigénylés esetén a megfizetendő díj egyéni elbírálás alá esik. A tantárgyismétlést az adott évben a főigazgató engedélyezi, és a díjszabást a főigazgató határozza meg.

3.     Az őszi szemeszter végén a bukássúlyos figyelmeztetés, de nem jelent kizárást, megkezdhető a tavaszi szemeszter.

4.     Az őszi és tavaszi szemeszterben sem éri el tanulmányi átlag a 12 pontos átlagot, akkor az adott évet meg kell ismételnie.

5.     A hallgatónak legfeljebb egy év ismétlésre van lehetősége. Amennyiben a hallgatónak egynél többször kell évet ismételnie, a főigazgató és a tanszékvezető eldöntik, hogy folytathatja-e tanulmányait, és amennyiben igen, melyik évfolyamhoz tud csatlakozni.

6.     Pótvizsga értékelés:

●             pótvizsga esetén az értékelés csökkentett pontszámú az alábbiak szerint

* 16 és 16+ helyett 14
* 15 – 14 helyett 13
* 13 – 12 helyett 12
* 12 – alatt nincs levonás

●             a pótvizsga eredménye felülírja az adott tantárgy évközi osztályzatait;

●             sikeres a pótvizsga akkor, ha a pótvizsga eredményekkel együtt a tanulmányi átlag 12 pont fölötti és nincs 8-asalatti tantárgyi eredmény.

7.     Sikeres pótvizsga esetén megkezdhető a következő tanév.

8.     Sikertelen pótvizsga esetén meg kell ismételni a szemesztert. Ha a hallgató az őszi félévben is bukott, akkor a teljes tanévet kell megismételnie.

9.     A harmadik tanév bukási szabályai eltérnek az első két év szabályaitól

●             az őszi féléves tanulmányi eredménynek el kell érnie a 12-es átlagot és tantárgyanként a minimum 8-asosztályzatot, különben meg kell ismételni a félévet.

●             az első féléves vizsga alkalmával be kell mutatni a majdani záróvizsga kollekció témáját, a kész gyűjtésfüzeteken és a kész moodboard-okon keresztül. A téma elfogadása feltétele a tavaszi (utolsó)félév megkezdésének.

●             A záróvizsga kollekció készítése során legfeljebb két alkalommal lehet hiányozni a konzultációs órákról, ennél több hiányzás esetén a félévét nem tudjuk elfogadni, azt meg kell ismételni.

 

4.Tanulmányok folytatása

  1. A hallgatóknak lehetősége van  Párizsban a Mod’Art International Paris     francia anyaiskolában folytatni tanulmányaikat.

 

  1. Párizsban megszerezhető     fokozatok (francia RNCP diploma):    

●      A negyedik tanévet követő, Franciaországban,a francia intézmény által szervezett 4-6 hetes workshop, a 6 hónapos szakmai gyakorlat elvégzése és a sikeres diplomavizsga letétele után a sikeres hallgatók megszerzik a francia állam által elismert RNCP 6 szintű Bachelor diplomát,melynek megnevezése Styliste Designer Mode”.

●      A hallgatóknak a 4.év sikeres elvégzése után lehetőségük van tanulmányaikat folytatni a francia intézményben.  Az ötödik évet a diákok Franciaországban töltik, amely tanulmányi évet követően a Magyar Intézmény diákjai sikeres vizsgát követően megszerezhetik a francia állam által elismert és a Mod’Art International által kiadott 7.szintű „Manager International en Industries du Luxe et de la Mode”, és a Mod’Art International által kiadott “Creative Direction and CollectionsManagement” (MASTERE) egyetemi RNCP Diplomát (a franciaországi elismertségnek megfelelő Master II.).

●      A jelen bekezdés szerinti RNCP Diplomavédés és egyébszakmai feltételrendszer kialakítása a Francia Intézmény kompetenciájába tartozik. A franciaországi 5. évfolyam részvételéhez a Magyar Intézményhallgatóinak folyékonyan kell beszélniük franciául, mivel a kurzusok francia nyelven zajlanak.

●      Hivatkozás és információk a francia RNCP-ről és felsőoktatási rendszerről

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/20443/

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/national-qualifications-framework_en

https://www.campusfrance.org/fr

 

  1. Tanulmányok folytatása     Magyarországon

·        Három év sikeres elvégzése után a B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező hallgatók megkapják a francia  Mod’Art International  "Bachelor Stylisme et Modélisme” magán főiskolai intézményi diplomáját. Ez a szakmában széles körben elismert nemállamilag akkreditált diploma.

·         Ez a diploma Magyarországon és az EU további országaiban továbbtanulásra ad lehetőséget. A magyar állami egyetemeknek saját hatáskörébe tartozik, és önállóan döntést hoznak arról, hogy milyen külföldi felsőoktatási vagy felsőfokú oklevelet fogadnak el továbbtanulás céljából.

„Az Fkr.17/A. § (1) bekezdése értelmében a központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező az érettségi bizonyítványa és a felsőfokú oklevele általtanúsított végzettségi szint elismerésére vonatkozó, továbbtanulási célból indított, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény II. fejezete szerinti eljárásra az a felsőoktatási intézmény rendelkezik hatáskörrel, amelyiket a jelentkező a jelentkezési kérelmében az első sorban jelölt meg.”

 

4.     Az RNCP diploma megszerzésének feltétele

●      4 budapesti tanév sikeres elvégzése,majd az azt követő 4-6 hetes Párizsban elvégzett workshop és diplomavédés utána hallgató megszerezheti a francia állam által elismert RNCP 6 szintű Bachelor diplomát, melynek megnevezése Styliste DesignerMode.

●      Az RNCP 6 szintű diplomamegszerzésének a feltétele a 6 hónapos szakmai gyakorlaton való részvétel.

●      Az RNCP diploma megszerzéséért az alapképzést követően a párizsi kiutazás minimális létszáma 10 fő. Ez alatti létszám esetén a következő évben a következő évfolyamhoz lehet csatlakozni. (a kiutazás, szállás és minden egyéb ezzel kapcsolatos költség a hallgatót terheli)

●       A workshopon és a diplomavédésen való részvételéhez a hallgatónak folyékonyan kell beszélnie angolul, mivel ezek a programok angol nyelven zajlanak.

●         Az RNCP képesítés megszerzésének további feltételei:

○          jó francia vagy angol nyelvtudás

○         lezárt magyar tanulmányok

○        minimum 6 hónap szakmai gyakorlat

○        4-6 hetes workshopon való részvétel Párizsban

○        diplomamunka megvédése Párizsban

○        diplomamunka dokumentációjának leadása

○         foglalkoztatói igazolás a kurzusbefejezését követő 6 hónapos szakmai gyakorlatról, valamint a gyakorlatról készült dokumentációt be kell mutatni az RNCP diplomát odaítélő zsűri előtt.

○         A francia anyaiskola a párizsi workshop-ok és RNCP záróvizsgák szervezését min. 10 fő létszámú csoport  esetén vállalja. A költségeket (workshop, utazás) a hallgatók saját maguk állják.

○         Ha az adott tanévben nem jelentkezik 10 fő a francia workshop-ra és RNCP vizsgákra, akkor lehetőség van a következőévben csatlakozni a csoporthoz.

 

5. Zárórendelkezés
Jelen szabályzat 2022. szeptember 1-én lép hatályba. Érvényes visszavonásig.